Coraz bliżej definicji pracy zdalnej – trwają konsultacje

Dzisiaj praca zdalna jest możliwa na podstawie art. 3 KoronawirusU, który przewiduje, że w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo do trzech miesięcy po ich odwołaniu pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnie. Resort Rozwoju, Pracy i Technologii, który przygotował projekt chciałby, żeby zmiany weszły w życie po trzech miesiącach od ustania epidemii.

Jednocześnie z nowelizacją ustawy miałaby się pojawić nowa definicja pracy zdalnej: będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

To oznacza, że praca będzie mogła mieć w całości charakter zdalny, albo być też tylko częściowo wykonywana w ten sposób, np. w podziale: trzy dni w tygodniu w siedzibie pracodawcy, a dwa dni w miejscu zamieszkania pracownika. Miejsce wykonywania pracy zdalnej zawsze będzie wskazane przez pracownika, a następnie uzgodnione z pracodawcą (tj. zaakceptowane przez niego). Praca zdalna będzie mogła być wykonywana nie tylko przez środki komunikacji elektronicznej, ale też np. telefon, fax, komunikatory internetowe, a nawet bez użycia takich środków (np. analiza dokumentów).

Porozumienie między pracownikiem a pracodawcą dotyczące zmiany formy pracy z typowej na pracę zdalną będzie mogło być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej. To będzie wyjątek od regulacji z art. 29 § 4 KP, gdzie wprowadzona jest zasada, że zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Wcześniej też pracownik będzie musiał złożyć oświadczenie, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania tego typu pracy.

Pracodawca będzie miał też obowiązek pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych. To nie wszystko, bo pracodawca będzie musiał również pokryć inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony

w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub wydanym regulaminie, a jeśli takich porozumień "generalnych" nie będzie – w wydanym poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem).

Pracownik będzie mógł też wykorzystywać prywatny sprzęt do wykonywania obowiązków zawodowych. Za to powinien zostać wypłacony ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu. Wypłata ekwiwalentu będzie mogła być zastąpiona ryczałtem, którego wysokość będzie odpowiadać przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika.

Projekt przewiduje też możliwość okazjonalnego wykonywania pracy zdalnej. Z takim wnioskiem będzie mógł wystąpić pracownik. Wymiar tego typu pracy został ograniczony do 12 dni w roku kalendarzowym, a pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika.

Projekt znajduje się w fazie konsultacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności