Jak podaje UZP, w skardze wniesionej 4.4.2014 r. Komisja Europejska domagała się stwierdzenia, iż poprzez pozostawienie w mocy przyczyn wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia takich, jak zawarte w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a Pzp, które wykraczają poza materialnoprawne kryteria zamkniętego katalogu wykluczeń zawartych w art. 45 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 45 ust. 2 dyrektywy.

Cofnięcie skargi przez Komisję Europejską zamyka postępowanie w przedmiotowej sprawie, co oznacza, że ETS nie będzie orzekał na temat niezgodności ww. przepisów ustawy z prawem europejskim. Źródło: UZP