Cofnięcia przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego

W rozpoznawanej sprawie SN odniósł się do bardzo istotnej kwestii cofania przez pracodawcę jednostronnych oświadczeń woli, np. wypowiedzenia umowy o pracę lub wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego pracodawca może odwołać swoje jednostronne oświadczenia woli. Nie wymaga to zgody pracownika, jeżeli cofnięcie oświadczenia dotarło do niego wcześniej lub równocześnie z jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy. Natomiast jeżeli oświadczenie o cofnięciu dotrze do pracownika później, wówczas wymagana jest jego zgoda. Ustawodawca nie przewidział żadnej specjalnej formy dla cofnięcia jednostronnego oświadczenia woli, jak też wyrażenia zgody na to cofnięcie. Może ono być dokonane pisemnie, ustnie, ale i w sposób dorozumiany (w tym przez zachowanie stron czy wypowiedzi, które przy uwzględnieniu kontekstu sytuacyjnego ujawniają w sposób wyraźny wolę dokonania określonej czynności prawnej).

W omawianej sprawie pracownicy SR zostało wręczone wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, z którym się nie zgodziła i złożyła odwołanie. W okresie wypowiedzenia zostało jednak zawarte trójstronne porozumienie pomiędzy dotychczasowym pracodawcą (pozwanym sądem) a przyszłym pracodawcą oraz pracownikiem. Przedmiotem porozumienia było przeniesienie pracownicy do pracy u innego pracodawcy (do innego sądu). Strony ustaliły datę przeniesienia (rozwiązania umowy o pracę z pozwanym sądem) na dzień, który następował przed upływem okresu wypowiedzenia zmieniającego.

Sąd Najwyższy przyjął, że w drodze porozumienia trójstronnego doszło do dorozumianego cofnięcia oświadczenia o wypowiedzeniu zmieniającym i zgody pracownika na to cofnięcie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że obie strony miały świadomość, iż wyrażając zgodę na wcześniejsze definitywne rozwiązanie stosunku pracy, wypowiedzenie zmieniające nie wywoła już skutków. Podobna sytuacja zaszłaby w przypadku wręczenia przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę, a następnie zawarcia przez strony porozumienia, w którym doszłoby do ustalenia, iż rozwiązanie stosunku pracy następuje na podstawie porozumienia stron. Nawet gdyby w treści takiego porozumienia nie znalazło się wyraźne sformułowanie, iż pracodawca cofa swoje oświadczenia o wypowiedzeniu, a pracownik wyraża na to zgodę, należałoby uznać, że doszło do skutecznego cofnięcia.

Skoro wypowiedzenie zmieniające nie wywołało skutków prawnych, to nie powstał obowiązek odszkodowawczy po stronie pracodawcy. Odszkodowania można bowiem dochodzić, wyłącznie jeżeli oświadczenie o wypowiedzeniu wywoła określone skutki (w przypadku wypowiedzenia zmieniającego, gdy na jego podstawie dojdzie do zmiany warunków pracy lub płacy bądź rozwiązania stosunku pracy w przypadku nieprzyjęcia przez pracownika warunków zaproponowanych mu w wypowiedzeniu).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności