W interpelacji poselskiej (nr 30243) wskazano, że wielu pracowników zwraca uwagę na konieczność zmiany przepisów w sprawie nagrody jubileuszowej w związku z podniesieniem wieku emerytalnego. Pracownicy zwracają uwagę, że pracownik, który przepracuje 50 lat, nie będzie miał prawa do kolejnej nagrody.

W związku z tym do ministra pracy i polityki społecznej skierowano pytanie czy w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego planowane są zmiany w rozporządzeniach regulujących prawo do nagrody jubileuszowej dla pracowników.

W budżetówce na razie nie będzie zmian w przepisach dotyczących nagród jubileuszowych

W odpowiedzi na interpelacje poselską Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wskazało, że w obowiązującym stanie prawnym nie ma ogólnie obowiązujących przepisów określających zasady przyznawania pracownikom nagród jubileuszowych przez pracodawcę. Przepisy prawa pracy, np. Kodeksu pracy nie regulują tej problematyki. Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem powszechnym dla pracowników spoza sfery budżetowej.

Warunki przyznawania nagród jubileuszowych u tych pracodawców regulują z reguły postanowienia układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania, a u pracodawcy niezobowiązanego do wydania regulaminu wynagradzania – postanowienia umowy o pracę.

Kwestie prawa pracowników sfery budżetowej do nagrody jubileuszowej oraz jej wysokości uregulowane są bądź w pragmatykach służbowych, jak to ma miejsce w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej, pracowników urzędów państwowych, pracowników samorządowych czy nauczycieli, bądź w rozporządzeniach właściwych ministrów regulujących zasady wynagradzania danej grupy pracowników.

Pierwsza nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikom przeważnie po 20 latach pracy, natomiast ostatnia, najwyższa – po 40 lub 45 latach pracy.

Wysokość nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy wynosi z reguły 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Przepisy odrębne regulujące status prawny pracowników pozostają w kompetencji właściwych ministrów (np. ministra administracji i cyfryzacji w odniesieniu do pracowników urzędów państwowych oraz pracowników samorządowych, ministra edukacji narodowej w odniesieniu do nauczycieli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej). Minister pracy i polityki społecznej wydaje akty prawne w zakresie warunków wynagradzania jedynie niektórych grup pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej na podstawie art. 773 § 1 Kodeksu pracy.

Resort pracy przyznał, że ze względu na wydłużenie lat pracy pracowników niektóre grupy pracownicze, którym obecnie przysługują nagrody jubileuszowe, mogą oczekiwać od ustawodawcy wprowadzenia kolejnych 5-letnich progów uprawniających ich do nagród jubileuszowych za coraz dłuższe okresy zatrudnienia.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wskazało, że przy rozważeniu możliwości ewentualnego wprowadzenia dodatkowych uprawnień płacowych dla niektórych grup pracowniczych sfer budżetowej, należy mieć na uwadze możliwość ich sfinansowania z budżetu państwa. Resort pracy stwierdził, że obecnie nie prowadzi prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie nagród jubileuszowych za 50 lat pracy dla pracowników, dla których minister pracy i polityki społecznej jest właściwy do wydawania przepisów w zakresie wynagradzania.