Zgodnie z art. 232 ustawy z 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.; dalej: OdpadyU), 23.1.2016r. straciły ważność wydane przed dniem wejścia w życie OdpadyU następujące decyzje:

1) zezwolenie na zbieranie odpadów,

2) zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,

3) decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 OdpadyU w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Do 22.1.2016 r. (włącznie) posiadacze decyzji wydanych na podstawie poprzedniej ustawy powinni byli uzyskać nowe decyzje z zakresu gospodarowania odpadami. Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosowały się do wymagań OdpadyU i nie uzyskały w tym terminie odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa – bez wymaganego zezwolenia. Za prowadzenie takiej działalności bez zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów przewidziane są administracyjne kary pieniężne w wysokości od 1 000 do 1 000 000 złotych.

Stąd też posiadacze decyzji administracyjnych wydanych na podstawie starej OdpadyU, którzy jeszcze nie uzyskali nowych decyzji z zakresu gospodarowania odpadami powinni niezwłocznie złożyć wnioski o ich wydanie.

Ważne

Obecnie nie funkcjonują już uzgodnienia zwane decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Jeśli podmiot wytwarza w instalacji odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg/rok i odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 5000 Mg/rok, wówczas nie potrzebuje żadnego uzgodnienia w zakresie wytwarzania odpadów (lub jeśli wytwarza powyżej tych ilości, ale nie w związku z funkcjonowaniem instalacji).

Prowadzenie przetwarzania odpadów – odzysku lub unieszkodliwiania – wymaga natomiast decyzji (zezwolenia) bez względu na ilość przetwarzanych odpadów.