Oba rodzaje wydatków dotyczą zgoła odmiennych sfer ubezpieczeniowych. Pierwszy z podanych wydatków, jest w istocie rzeczy następstwem istnienia umowy zlecenia jako stosunku cywilnoprawnego będącego podstawą prawną świadczenia pracy na rzecz urzędu miasta. Z punktu widzenia formalnego umowa zlecenia jest uregulowana w kodeksie cywilnym, z kolei w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ustawodawca powiązał ww. umowę z obowiązkiem na płaszczyźnie ubezpieczeń społecznych. Z kolei drugi wydatek ubezpieczeniowy związany jest zapewne z obowiązkami gminy nałożonymi ustawą z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Tam bowiem w art. 32 postanowiono o obowiązku ponoszenia przez gminę kosztów do jednostek ochrony przeciwpożarowej. W art. 32 ust. 1 i 2 wskazano, że koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki. Tak więc koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina (z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1).