Ciąg dalszy zmian w sposobie oceniania nauczycieli

Na podstawie ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadzona zostanie zmiana w ustawie z 26.1.1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm., dalej: KartaNauczU), polegająca na uchyleniu ust. 14-18 w art. 6a. Przepisy te dotyczą ustalania przez dyrektorów szkół oraz organy prowadzące nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organami prowadzącymi regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszących się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniających specyfikę pracy w danej szkole. Zmiany te wejdą w życie już 1.1.2019 r., w efekcie czego wszelkie kwestie związane z oceną pracy nauczycieli będą określone w:

1) KartaNauczU,

2) rozporządzeniu MEN z 29.5.2018 r. w sprawie szczególnych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1133).

Kwestie te nie będą natomiast ustalane w regulaminach określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

Ponieważ jednak ww. rozporządzenie MEN z 29.5.2018 r. w swojej treści odnosi się do likwidowanych regulaminów, powstała konieczność jego zmiany. Projektowane zmiany polegają na usunięciu odesłań do likwidowanych regulaminów (§ 6 ust. 1, § 10 ust. 1 i § 12 ust. 7). Planowane jest również wprowadzenie przepisów określających skalę punktową, którą należy stosować oceniając poziom spełniania każdego kryterium oceny pracy - od 0 do 3 punktów, a także wzór służący do wyliczenia poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy mających zastosowanie do nauczycieli.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przejściowymi w odniesieniu do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczycieli:

1) wszczętych po 31.8.2018 r. i niezakończone przed 1.1.2019 r.,

2) którzy w okresie od 1.9.2018 r. do 31.12.2018 r. zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego,

- zgodnie z art. 140 ustawy nowelizującej z 22.11.2018 r. - będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe, a więc z użyciem regulaminów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności