W Senacie nadal trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 543).
Uchwalony przez Sejm projekt ustawy dotyczący m.in. obniżenia uposażeń przysługujących w okresie niezdolności do służby z powodu choroby, został skierowany do Senackich Komisji. Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rekomendowała poprawki (druk senacki nr 543a i 534b). Natomiast Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 14 lutego 2014r rekomendowała Senatowi odrzucenie projektu (druk senacki 543c).
Źródło: http://senat.gov.pl/prace/senat/druki/ Zobacz więcej:
Obniżenie uposażenia chorobowego służb mundurowych