Charakter sporu dotyczącego rozliczeń między związkiem gminnym a gminą

Jak wynika z art. 67 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm., dalej: SamGminU), utworzenie związku gminnego oraz przystąpienie gminy do związku wymagają przyjęcia jego statutu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady odpowiednio przez rady zainteresowanych gmin albo radę zainteresowanej gminy. Natomiast statut związku zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku.

A zatem, kwestię rozliczeń (kosztów wspólnej działalności, zysków i strat) w ramach związku gminnego ustawodawca pozostawił statutowi, który jest związany z zakresem czynności cywilnoprawnych . W związku z tym, spór odnoszący się do rozliczeń między związkiem a uczestniczącą w nim gminą, np. w związku z ponoszeniem kosztów działalności związku należy do zakresu spraw cywilnych. Źródłem tego sporu jest bowiem umowa zawarta między równorzędnymi podmiotami (podobnie też m.in. SN w wyr. z 2.4.2003 r., I GK 265/02).

Poza tym warto zwrócić uwagę, że gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Wówczas gmina wykonująca zadania publiczne objęte takim porozumieniem, przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania (art. 74 SamGminU). Spory majątkowe wynikłe z takich porozumień rozpatruje sąd powszechny (art. 8 ust. 2b SamGminU).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności