Charakter kary porządkowej nałożonej na podstawie Ordynacji podatkowej

Moim zdaniem wspomniane w pytaniu kary porządkowe należałoby uznać za niepodatkowe należności budżetowe wymienione w ustawie z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm., dalej: OrdPU), do których należy stosować przepisy dotyczące ulg określone m.in. w art. 67a OrdPU, a nie w przepisach ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm., dalej: FinPubU).

Zgodnie z art. 3 pkt 8 OrdPU, niepodatkowe należności budżetowe to niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego (JST), wynikające ze stosunków publicznoprawnych .

Przepisy OrdPU stosuje się m.in. do podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów JST , do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe (art. 2 § 1 pkt 1 OrdPU). Co istotne w tym przypadku, ilekroć w OrdPU pojawia się termin „podatek”, należy przez to rozumieć także opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe (art. 3 pkt 3 lit. c) OrdPU).

Z art. 67a OrdPU wynika, że organ podatkowy, na wniosek podatnika (z zastrzeżeniem art. 67b OrdPU, który dotczy wnioskodawcy będącego osoba prowadzącą działalność gospodarczą), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Wynika z tego, że do wspomnianych w pytaniu kar porządkowych wymierzanych na podstawie art. 262 OrdPU, zastosowanie powinny znaleźć przepisy art. 67a OrdPU, a nie przepisy dotyczące ulg przewidziane w FinPublU.

Orzeczenie
Stanowisko takie potwierdził jeden z sądów, zdaniem którego: „Instytucja kary porządkowej uregulowana została w art. 262-263 [OrdPU]. Jest ona środkiem dyscyplinującym uczestników postępowania podatkowego. Nie jest zatem środkiem represji karnej, ale sankcją administracyjna nakładaną przez organ podatkowy w formie aktu administracyjnego (postanowienia) na uczestnika postępowania podatkowego. Należy zatem przyjąć, że kara porządkowa ma charakter niepodatkowej należności budżetowej o jakiej mowa w art. 2 §1 pkt 1 [OrdPU]. (…). Niepodatkowe należności budżetowe, zgodnie z art. 3 pkt 8 [OrdPU], definiowane są jako niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Stosownie jednak do art. 3 pkt 3 lit. c) [OrdPU], ilekroć w [OrdPU] jest mowa o podatkach należy przez to rozumieć także opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe. Oznacza to, że przepis art. 67a §1 pkt 3 [OrdPU], na podstawie którego organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może umorzyć w całości lub w części zaległość podatkową, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, ma także zastosowanie do niepodatkowych należności budżetowych .” [uzup. i podkr. autora] (wyr. WSA we Wrocławiu z 19.11.2014 r., I SA/Wr 1419/14).

Moim zdaniem należy zgodzić się z powyższym stanowiskiem, które to zdaje się też potwierdzać art. 263 § 4 OrdPU, zgodnie z którym przepisy dotyczące m.in. przedawnienia zobowiązań podatkowych (art. 68 § 1 i art. 70 OrdPU) stosuje się odpowiednio do kar porządkowych z art. 262-263 OrdPU.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności