Od 5.1.2015 r. obowiązują przepisy art. 41 ust. 9a-9d ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm..; dalej: PDOFizU) i art. 26 ust. 1i-1l ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: PDOPrU) dodane ustawą z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328).

Dodane do obu ustaw o podatku dochodowym przepisy dotyczą certyfikatu rezydencji i jego ważności. Z wprowadzonych przepisów wynika, że jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych (bądź miejsce zamieszkania osób fizycznych) zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

W przypadku gdy w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu rezydencji miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych (miejsce zamieszkania osoby fizycznej) uległo zmianie, podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby dla celów podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Jeżeli jednak podatnik nie dopełnił powyższego obowiązku, odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej ponosi podatnik.

Jeżeli z dokumentu posiadanego przez płatnika, w szczególności faktury lub umowy, wynika, że miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a podatnik nie dopełnił obowiązku niezwłocznego udokumentowania swojej siedziby (miejsca zamieszkania) nowym certyfikatem wówczas przepisy dotyczące ważności certyfikatu podatkowego (tj. art. 26 ust. 1i i 1k PDOPrU oraz odpowiednio art. 41 ust. 9a i 9c PDOFizU) nie mają zastosowania od dnia, w którym płatnik uzyskał ten dokument.