1. Omówienie przepisów

Ewidencję w systemie teleinformatycznym w formie ksiąg ewidencyjnych prowadzonych dla każdego przedsiębiorcy prowadzi minister sportu i turystyki, natomiast marszałek województwa wprowadza dane do tej ewidencji. Wpisu do ewidencji dokonuje się po sprawdzeniu zgodności danych z kopiami dokumentów stanowiących podstawę wpisu. Chodzi tu o dane określone w art. 8 ust. 1 ustawy z 29.8.1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 187 ze zm.; dalej: UsługiTurystU).

Księgę ewidencyjną sporządza się odrębnie dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji oraz opatruje się numerem. Składa się ona z czterech działów szczegółowo określonych w § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie CEOTPT. Wpisowi do ewidencji podlegają zmiany lub uzupełnienia danych zamieszczonych w rejestrze. Natomiast minister sportu i turystyki prostuje z urzędu wpis do ewidencji, jeżeli zawiera on oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.

Warto też zwrócić uwagę, że księgę ewidencyjną przedsiębiorcy usuwa się z ewidencji:

 • po upływie terminu obowiązywania zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
 • z dniem, w którym stała się ostateczna decyzja o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru, wydana na wniosek przedsiębiorcy;
 • z dniem, w którym stała się ostateczna decyzja o wykreśleniu z rejestru, wydana w związku z niepowiadomieniem przez przedsiębiorcę o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego po upływie okresu zawieszenia.

Ponadto, dla każdego przedsiębiorcy podlegającego wpisowi do ewidencji prowadzi się akta ewidencyjne obejmujące kopie dokumentów stanowiących podstawę wpisu. Akta ewidencyjne przedsiębiorcy można prowadzić w postaci elektronicznej i nie można udostępniać ich osobom trzecim. Informacje zawarte w ewidencji zamieszcza się na stronie internetowej ministra sportu i turystyki, który udostępni na stronie internetowej funkcjonalność pozwalającą na wygenerowanie dokumentu zawierającego dane objęte wpisem oraz datę jego wystawienia w postaci elektronicznej albo w formie wydruku papierowego.

W rozporządzeniu w sprawie CEOTPT określono też zakres danych, które mają zawierać wykazy przedsiębiorców:

 • wykreślonych z rejestru z urzędu lub na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i objętych zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
 • którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru;
 • wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru.

2. Komentarz

Jak wynika z art. 8 UsługiTurystU, minister sportu i turystyki prowadzi ewidencję na podstawie kopii następujących dokumentów:

 • zaświadczeń o wpisie do rejestru;
 • dokumentów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1a i 1b UsługiTurystU (chodzi o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków przez przedsiębiorcę prowadzącego określoną w tych przepisach działalność turystyczną);
 • decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru lub o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru wydawanych z urzędu;
 • decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru wydawanych na wniosek przedsiębiorcy;
 • decyzji o stwierdzeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego bez wymaganego wpisu do rejestru;
 • zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru;
 • decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru;
 • zawiadomień o zawieszeniu, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego;
 • oświadczeń o niewypłacalności przedsiębiorcy (art. 5 ust. 3e pkt 1 UsługiTurystU), lub dyspozycji marszałka województwa (w art. 5 ust. 3f UsługiTurystU).

Wpisu do ewidencji dokonuje się z urzędu na podstawie kopii wymienionych wyżej dokumentów.

Jak wspomniano wyżej, w ramach ewidencji prowadzi się również wykazy przedsiębiorców:

 • wykreślonych z rejestru z urzędu i objętych zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru (na podstawie ostateczna decyzja marszałka województwa o wykreśleniu z rejestru i o zakazie wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru);
 • którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru (na podstawie ostateczna decyzja marszałka województwa o stwierdzeniu wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru lub w wypadku decyzji, której marszałek województwa nadał rygor natychmiastowej wykonalności – taka decyzja);
 • wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru (na podstawie zawiadomienie pisemne lub w formie elektronicznej o wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru).
Ważne

Od 1.9.2016 r. dodano przepisy, zgodnie z którymi:

 • marszałek województwa ma prawo dostępu do informacji zawartych w ewidencji, niezależnie od miejsca siedziby przedsiębiorcy, a jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną – miejsca jego zamieszkania;
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada dostęp do danych zawartych w ewidencji i jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
 • na wniosek jednostek turystycznego samorządu gospodarczego oraz organizacji zajmujących się ochroną praw konsumenta udostępnia się informacje zbiorcze zawarte w ewidencji;
 • dla celów naukowo-badawczych udostępnia się informacje zbiorcze zawarte w ewidencji, bez wskazywania danych identyfikujących przedsiębiorców.