W projekcie zaproponowano m.in. możliwość utworzenia przez gminy nowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, tj. centrum usług zamiast lub obok ośrodków pomocy społecznej. Centrum miałoby realizować zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. Nie wyjaśniono jednak w uzasadnieniu, czym podyktowana jest proponowana zmiana i w jakim zakresie ewentualnie utworzona przez gminę nowa jednostka różniłaby się od dotychczasowego ośrodka pomocy społecznej. Nie określono też, czym miałyby być zdefiniowane usługi.

Projekt zakłada również postulowane dawno przez Polską Federacją Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej uniezależnienie wypłaty dodatku terenowego i nabycie urlopu dodatkowego od spełnienia warunku przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych. Uprawnienia takie przysługiwałyby zarówno pracownikom wykonującym tylko samą pracę socjalną, jak i pracownikom przeprowadzającym równocześnie wywiady środowiskowe.

Federację wskazano jako podmiot, z którym projekt będzie konsultowany.