W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 722 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16.4.2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 610; dalej: OdnŹródłaEnU), energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii wytworzoną oddzielnie w instalacjach odnawialnego źródła energii można sprzedać w drodze aukcji przez wytwórców, którzy:

1) złożyli do Prezesa URE deklarację o przystąpieniu do aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii;

2) uzyskali od Prezesa URE zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji oraz wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii, z uwzględnieniem instalacji, o których mowa w art. 73 ust. 8 OdnŹródłaEnU (w aukcji przeprowadzanej przez Prezesa URE mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium RP i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej);

3) uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji w zmodernizowanych instalacjach odnawialnego źródła energii.

Cenę referencyjną dla instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa wyżej ustalono w przedziale od 250 zł/MWh i 760 zł/MWh.

Rozporządzenie określa również okres, w którym przysługuje:

  • obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1 OdnŹródłaEnU (chodzi tu o obowiązek zakupu energii przez obowiązanego sprzedawcę na warunkach określonych w tym przepisie) oraz
  • prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 5 OdnŹródłaEnU,

– w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, przysługujące wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 1 OdnŹródłaEnU, obowiązujący wytwórców, którzy w 2021 r. wygrają aukcję.

Ważne

Okresy powyższe wynoszą 15 lat (jak poprzednio).