Burmistrz nie dostanie danych z wodomierzy w celu weryfikacji zużycia

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie ma prawnego obowiązku udostępniania wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji dotyczących zużycia wody przez mieszkańców gminy (miasta). Może jedynie w ramach kompetencji nadzorczych uzyskać dane zbiorcze, mające walor informacyjny i będące pozbawionymi charakteru danych osobowych.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie ma obowiązku udostępniania organowi wykonawczemu gminy danych o ilości zużytej wody przez mieszkańców poszczególnych nieruchomości, w szczególności obowiązku takiego nie zawiera ustawa z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.u. z 2018 r. poz. 2010; dalej: CzystGmU).

Zgodnie z art. 6q CzystGmU, w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. 2019, poz. 900; dalej: OrdPU), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Można by w zw. z tym przyjąć, że art. 82 §1 OrdPU zezwala organowi wykonawczemu gminy na uzyskanie od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego informacji o ilości zużytej wody przez mieszkańców. Zgodnie bowiem z tym przepisem osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji na pisemne żądanie organu podatkowego – o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek, z którymi zawarto umowę. Organ podatkowy określa zakres żądanych informacji, oraz termin ich przekazania (art. 82 §5 OrdPU). Ale tak uzyskanych danych organ wykonawczy gminy nie może użyć do weryfikacji prawidłowości obowiązku opłatowego. Nie jest bowiem do tego powołany – robi to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Poza tym dane dotyczące zużycia wody przez poszczególnych klientów przedsiębiorstwa są danymi osobowymi jeżeli zawierają dane personalne (pozwalają połączyć ilość zużytej wody z konkretną nieruchomością). Administrator tych danych (przedsiębiorstwo) przetwarza dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia celu, w którym dane są przez niego przetwarzane. Zasada celowości przetwarzania danych osobowych oznacza zaś, że administrator danych może je wykorzystywać jedynie w celu realizacji przypisanych mu zadań lub kompetencji. Tym samym nie może ich udostępnić innemu podmiotowi (np. właśnie organowi wykonawczemu gminy), gdyż ten inny podmiot nie ma własnych celów przetwarzania danych osobowych z art. 6 ust.1 RODO (bo nie ma zgody klienta przedsiębiorstwa, nie ma obowiązku prawnego itd.).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności