Postępowanie dotyczyło kontenerów telekomunikacyjnych, które organy podatkowe oraz sądy administracyjne, uznawały za tymczasowe obiekty budowlane opodatkowane podatkiem od nieruchomości jako budowle.

Z art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.; dalej: PodLokU), wynika, że:

  • budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
  • budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Kwalifikacja danego obiektu budowlanego jako budynku lub budowli ma istotne znaczenie dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają bowiem m.in. budynki lub ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 PodLokU). Wysokość podatku od nieruchomości zależy nie tylko od jej rodzaju, ale też od tego, czy została zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, co powoduje wyższą kwotę podatku. Ponadto obecnie podatek od nieruchomości od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 23,10 zł za 1m2, natomiast od wspomnianych wyżej budowli – 2% ich wartości.

W praktyce uznanie za budowlę powodowało też wyższy podatek od nieruchomości. W związku z tym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 2 PodLokU w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 PodLokU, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Konst) w związku z art. 217 Konst, w związku z art. 64 ust. 3 Konst.

Ważne
Jeżeli dany obiekt budowlany spełnia warunki do uznania go za budynek, nie można kwalifikować go jako budowli dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Orzeczenie TK w tej sprawie zapadło jednogłośnie. Uzasadnienie wyroku nie zostało jeszcze ogłoszone, zaś sam wyrok już został opublikowany (Dz.U. z 2017 r. poz. 2432).