W powyższym zakresie na uwagę zasługują regulacje zawarte w art. 4 ust. 2 CzystGmU, gdzie postanowiono, że rada gminy określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Zasady te dotyczą m.in.:

1) wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (….)

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,(….)

2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

(…).

Jak zaś podano w ust. 2a, rada gminy może (fakultatywnie) w regulaminie:

1) wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz określić wymagania w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów;

2) postanowić o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne;

3) określić dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności niedowidzące;

4) określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady;

(….).

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z 20.5.2022 r. (NR NP.II.4131.1.125.2022.7), w którym organ nadzoru zakwestionował zapisy m.in. o treści:

„Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy objęci zostali gminnym systemem odbioru odpadów oraz sposób przyjmowania odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych (w systemie pojemnikowym o poj. od 120 l do 240 l) ‒ co 2 tygodnie (…)”.

W uzasadnieniu organ nadzoru zaznaczył, że rada gminy wprowadziła dodatkowe pojęcie „budynków wielorodzinnych”, co stanowi istotne naruszenie art. 6r ust. 3b CzystGmU, gdyż ustawa ani w tym przepisie, ani w pozostałych przepisach nie posługuje się pojęciem „budynków wielorodzinnych”. Nadto zaznaczono, że CzystGmU nie posługuje się pojęciem „budynków wielorodzinnych”, lecz posługuje się wyłącznie pojęciami „budynków mieszkalnych jednorodzinnych” (art. 4 ust. 2a pkt 4, art. 6k ust. 4a, art. 6r ust. 3b) oraz „budynków wielolokalowych” (art. 6m ust. 1c i 1ca, art. 6r ust. 3b).

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może we wspomnianym regulaminie używać określeń nieznanych ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w odniesieniu do rodzaju budynków.

Źródło: https://www.poznan.uw.gov.pl.