Nowelizacja przepisów umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego przekazywanie środków pieniężnych na realizację inwestycji przy drodze powiatowej, wojewódzkiej i krajowej, takich jak ścieżki rowerowe czy chodniki. Zmiany w prawie wyeliminują wątpliwości w zakresie możliwości współpracy między samorządami a Skarbem Państwa w zakresie finansowania inwestycji drogowych.

Zmiany dotyczą następujących ustaw:

– art. 19 ustawy z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), który obecnie w sposób jednoznaczny przesądza o możliwości zawierania porozumień pomiędzy zarządcami dróg w celu realizacji inwestycji, którymi są zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, zlokalizowanych w pasach dróg innych kategorii niż ich własne;

– zmiany wprowadzone w ustawie z 16.12.2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 ze zm.) oraz ustawie z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) precyzują możliwość przekazywania przez samorządy środków finansowych innym zarządcom dróg. Nowela przewiduje, iż wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na realizację zadań wynikających z ww. porozumień.

Ważne
Zmiany zostaną wprowadzone w życie po upływie 30 dni od ich ogłoszenia.