Ponieważ gmina będzie świadczyła odpłatne usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20.12.2016 r., 1462-IPPP1. 4512.885.2016.1.JL).

W uzasadnieniu organ wskazał przede wszystkim, że organy samorządowe są uznawane za podatników VAT, w zakresie w jakim dokonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Uwzględniając fakt, że świadczenia gminy będą dokonywane w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne, organ stwierdził, że w opisanym stanie faktycznym gmina będzie w istocie świadczyła usługę budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców, podlegającą opodatkowaniu VAT . W ocenie organu, opłaty wnoszone przez mieszkańców na podstawie zawartych z gminą umów są bezpośrednio związane ze świadczeniem gminy polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków . Biorąc zatem pod uwagę, że gmina będzie świadczyła odpłatne usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, organ uznał, iż będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

Ważne
Organ podatkowy uznał, że wpłaty mieszkańców stanowią wynagrodzenie za czynność opodatkowaną. Mamy tutaj do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, które w ramach kwoty wniesionego przez mieszkańców wkładu obejmuje zarówno budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, jak i przekazanie ich na własność mieszkańcom po upływie 5 lat. Ocena tego, które świadczenie jest dominujące i powinno wyznaczać zasady VAT, zależy od szczegółowych okoliczności sprawy, których organ nie przeanalizował.