Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – nowa ustawa

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 820 opublikowano ustawę z 24.2.2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Ustawa określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską wymaganych ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa oraz określa organy właściwe w tych sprawach.

Po pierwsze, w ramach postępowania poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, na wniosek inwestora, wojewoda pomorski wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej . Przy czym, dla obszaru inwestycji zlokalizowanego w województwie warmińsko-mazurskim, wydanie decyzji następuje po zasięgnięciu opinii wojewody warmińsko-mazurskiego. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej zawiera dane określone w art. 8 ustawy. Wniosek o wydanie decyzji może odnosić się do całości lub części inwestycji. Przed złożeniem wniosku inwestor występuje o opinie 11 ministrów i instytucji wymienionych w art. 4 ust. 6 ustawy.

Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (obecnie minister infrastruktury i budownictwa). Wojewoda pomorski niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie wspomnianej decyzji oraz o jej wydaniu.

Co ważne, decyzję wojewoda pomorski wydaje w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku niewydania decyzji w tym terminie minister wymierza wojewodzie, w drodze postanowienia, karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki.

Po drugie, w ramach nabywania tytułu prawnego do nieruchomości i realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej wspomnianą wyżej decyzją zatwierdza się podział nieruchomości. Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią integralną część decyzji. Nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna, co ważne - za odszkodowaniem. Za odszkodowaniem wygasają też ewentualne ograniczone prawa rzeczowe, które obciążają wspomnianą nieruchomość.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości uzgodnionej między inwestorem a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jednak jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania. Podmiotem właściwym do wypłaty odszkodowania jest inwestor.

Po trzecie, w zakresie udzielania zamówień na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej umowy związane z realizacją inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej można zawierać na okres dłuższy niż 4 lata.

Po czwarte, w ramach postępowania administracyjnego przy realizacji inwestycji infrastruktury dostępowej , wojewoda pomorski nadaje decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek inwestora, uzasadniony nadrzędnym interesem publicznym. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji.

W razie wniesienia skargi na decyzję, przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi. Sąd rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej na decyzje wynosi 2 miesiące od dnia jej wniesienia.

Zasady postępowania administracyjnego przy realizacji inwestycji infrastruktury dostępowej określają przepisy art. 30-34 ustawy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności