Braki we wniosku o pozwolenie na budowę nie upoważniają do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia

Tak stwierdził WSA w Opolu (wyr. z 22.6.2017 r., II SAB/Op 64/17).

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (art. 63 § 2 ustawy z 14.6.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, dalej: KPA). Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni , z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 KPA).

Szczególne przepisy określa w tym przypadku ustawa z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, dalej: PrBud). Z jej art. 35 ust. 1 pkt 1 wynika, że przed wydaniem m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność projektu budowlanego z:

1) ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także

2) wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( art. 71 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).

Ważne
W razie stwierdzenia naruszeń w tym zakresie, organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę (art. 35 ust. 3 PrBud).

Z art. 32 ust. 4 PrBud wynika natomiast, że pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności wskazanych w tym przepisie decyzji i pozwoleń (jeżeli są wymagane), a także złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Ważne
W razie spełnienia wymienionych wyżej wymagań organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 35 ust. 4 PrBud).

A zatem, podsumowując: jeżeli wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę:

1) jest niekompletny pod względem formalnoprawnym - organ powinien wezwać do jego uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 KPA;

2) zawiera materialnoprawne braki - zastosowanie powinien znaleźć art. 35 ust. 3 PrBud, który odnosi się wyłącznie do wad materialnych przedłożonej dokumentacji, a więc takich, które można sprawdzić i dostrzec jedynie na etapie analiz merytorycznych dokonywanych przez organ po wszczęciu postępowania (por. np. wyr. NSA z 28.10.2010 r., II OSK 917/10; wyrok WSA we Wrocławiu z 10.4.2014 r., II SAB/Wr 11/13).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności