Brak zamieszczenia na stronie internetowej starostwa wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia naruszeniem obowiązków informacyjnych

W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują stosowne regulacje GospNierU.

W art. 13 ust. 1 GospNierU postanowiono, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Kluczowe znaczenie posiada jednak art. 35 ust. 1 GospNierU, gdzie postanowiono, że właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym RIO we Wrocławiu z 30.5.2022 r. (znak WK.WR.40.11.2022.P23, opubl. 7.6.2022 r.), w którym organ nadzoru ustalił m.in., że "Nie zamieszczono na stronie internetowej Starostwa www.powiatwroclawski.pl wykazów nieruchomości stanowiących własność: a) Powiatu, przeznaczonych do zbycia (w czterech na cztery przypadki objęte kontrolą) oraz oddania w dzierżawę/najem w latach 2019-2021 (w trzech na trzy przypadki objęte kontrolą), b) Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w latach 2018-2021 (w czterech na cztery przypadki objęte kontrolą) oraz oddania w dzierżawę/najem w 2018 r. i 2021 r. (w czterech na pięć przypadków objętych kontrolą).

Ponadto: Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych w 2018 r. (2 przypadki) i 2021 r. (1 przypadek) do oddania w dzierżawę/najem nie zostały przekazane Wojewodzie Dolnośląskiemu, w celu ich zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni".

Regionalna Izba Obrachunkowa na kanwie ww. stanu faktycznego uznała, że naruszono ww. art. 35 ust. 1 GospNierU. Jednocześnie w ramach wniosku pokontrolnego nakazano powiatowi przestrzeganie GospNierU m.in. poprzez podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę przez zamieszczanie na stronach internetowych starostwa, a informacji o zamieszczeniu wykazów przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także przekazywania wykazów wojewodzie w celu ich zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni, stosownie do zapisów art. 35 ust. 1 GospNierU.

Podsumowując, stanowisko RIO ma prawne uzasadnienie w przepisach GospNierU. Brak ujęcia wskazanych wykazów na stronie internetowej JST narusza zasadę jawności gospodarowaniem mieniem samorządowym.

Źródło: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności