Brak umów leasingu w wykazie przedsięwzięć WPF stanowi naruszenie

Według ustaleń kontrolnych powiat nie zaliczał do tytułów dłużnych i nie wykazywał w wieloletniej prognozie finansowej zobowiązań wynikających z umów leasingu zawartych przez powiatową jednostkę budżetową. Dodatkowo organ kontroli ustalił, że ww. zobowiązania zostały zaciągnięte bez właściwego upoważnienia, bowiem jako tzw. umowy związane z zapewnieniem ciągłości działania zamiast jako tzw. umowy – przedsięwzięcia.

W ustaleniach kontrolnych podano, że ww. zobowiązań nie wykazano w załączniku 2 do ww. prognozy, czyli w wykazie przedsięwzięć.

Dla przypomnienia warto wspomnieć o regulacjach prawnych dotyczących WPF, w tym art. 226 ust. 1 pkt 6 FinPubU, gdzie postanowiono, że:

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;

(…).

Z kolei, z art. 227 FinPubU wynika, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Nadto, prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Natomiast w art. 228 ust. 1 FinPubU postanowiono, że:

1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Na kanwie ww. regulacji prawnych organ kontroli wskazał, że zawarcie umów leasingu nastąpiło bez stosownego upoważnienia nadanego przez radę powiatu. Izba ustaliła, że powiat błędnie uznał, iż do zaciągania umów leasingu wystarczy upoważnienie do zaciągania zobowiązań na zadania, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. 

W zaleceniach pokontrolnych wskazano, że należy wzmocnić nadzór nad kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie zaciągania zobowiązań wieloletnich, zgodnie
z udzielonymi upoważnieniami, mając na uwadze art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku
z art. 228 ust. 2 oraz art. 68 i art. 69 ust. 1 FinPubU.

Podsumowując, wskazane ustalenia kontrole są uzasadnione. Leasing powinien być wykazany w WPF jako element długu jednostki samorządu terytorialnego. Umowy leasingowe to tzw. przedsięwzięcia, które są ujmowane w załączniku do WPF. Do zawarcia tych umów nie wystarcza upoważnienie do zawierania umów na ciągłość działania, a konieczne jest upoważnienie związane z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć.

Źródło: https://riokatowice.bip.net.pl/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności