Brak publikacji dokumentów na stronie internetowej spółdzielni – konsekwencje prawne

Nie ma przepisu, który pozwalałby ukarać prezesa za to, że w Internecie nie opublikowano ważnych dokumentów (wyrok SO z 16.1.2018 r., V Ka741/17).

Sąd Okręgowy uchylił karę grzywny, jaką miał zapłacić prezes Spółdzielni Mieszkaniowej za to, że spółdzielnia nie opublikowała na swej stronie internetowej dokumentów (statut spółdzielni, regulaminy, uchwały i protokół obrad organów spółdzielni, raport z przeprowadzonej lustracji i rocznego sprawozdania finansowego). Sprawa toczyła się na wniosek spółdzielców, którzy chcieli by sąd ukarał prezesa.

Zdaniem sądu I instancji prezes spółdzielni popełnił wykroczenie z art. 273 pkt 1 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.; dalej: SpMieszkU). Zgodnie z tym przepisem karze grzywny podlega ten, kto będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów z art. 81 SpMieszkU. A ten ostatni przepis wymienia m.in.: statut, uchwały i protokoły z obrad organów etc.

W ocenie Sądu Okręgowego prezes spółdzielni nie popełnił jednak wykroczenia z art. 273 ust. 1 SpMieszkU . Celem tego przepisu było jedynie karanie zachowania polegającego na nieudostępnieniu członkowi spółdzielni odpisów oraz kopii dokumentów określonych w art. 81 SpMieszkU. Nie przewidziano zaś sankcji karnej za to, że nie udostępniono ich na stronie internetowej.

Ważne
Sąd pierwszej instancji, interpretując art. 273 ust. 1 w zw. z art. 81 SpMieszkU, naruszył fundamentalną zasadę zakazu wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy. Wykroczenie niesłusznie przypisano prezesowi spółdzielni, uznając, że brak publikacji określonych dokumentów na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej skutkuje odpowiedzialnością karną. Artykuł 273 ust. 1 SpMieszkU wskazuje wprost, że zakazane pod groźbą kary jest nieudostępnienie odpisów i kopii dokumentów, nie zaś niedopełnienie obowiązku zamieszczania na stronie internetowej enumeratywnie wskazanych dokumentów. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności