W kontekście podanej problematyki wstępnie warto przypomnieć o art. 13 ust. 1 GospNierU, z którego wynika, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Kluczowe znaczenie w kontekście sygnalizowanej problematyki mają jednak zapisy ujęte w art. 67 GospNierU, gdzie m.in. postanowiono:

Art. 67 [Oszacowanie; cena]

1. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości.

1a. Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.

2. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu stosuje się następujące zasady ustalania cen:

1) cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości;

(…).

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym RIO we Wrocławiu z 15.6.2022 r. (znak WK.WR.40.7.2022.431), w którym organ nadzorczy ustalił m.in., że (..)

Pomimo, iż w operacie szacunkowym z 24.4.2017 r. zaktualizowanym 23.4.2018 r., wartość nieruchomości gruntowej (działka nr 89 AM-6 o pow. 0,1712 ha położona (….) określona została w wysokości 114.000 zł, to wbrew postanowieniom art. 67 ust. 2 pkt 1 GospNierU w ogłoszeniu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nr (…..) cena wywoławcza została określona w kwocie 111.000 zł, tj. była niższa od wartości nieruchomości.

Z art. 7 GospNierU wynika zaś, że jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w przepisach rozdziału 1 działu V. Natomiast w art. 156 ust. 1 GospNierU postanowiono, że rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Natomiast w ramach wniosku pokontrolnego wskazano, aby przestrzegać postanowień GospNierU, m.in. w zakresie ustalania ceny wywoławczej w pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 1 GospNierU.

Podsumowując, stanowisko RIO ma prawne uzasadnienie. Gmina nie może zbywać nieruchomości poniżej wartości ustalonej w oparcie szacunkowym.

Źródło: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl.