Alfred G., obywatel Holandii, zakupił od miasta Krakowa lokal w starej kamienicy. Zgodnie z opisem oferty lokal ten miał dysponować sporym balkonem. Jednak wkrótce po zakupieniu lokalu, gdy właściciel postanowił przeprowadzić w nim remont i częściowo zamknąć balkon, okazało się, że w rzeczywistości balkon nie jest jego własnością. Balkon miał bowiem charakter przejściowego ciągu komunikacyjnego wewnątrz budynku – lokal który nabył pan G. był wcześniej podzielony na dwa odrębne mieszkania, przy czym z jednego z nich dostęp na korytarz i do klatki schodowej odbywał się właśnie przez problematyczny balkon.

Wprawdzie właścicielem obydwu części lokalu był już Alfred G., ale z racji tego, że balkon był uznany za część wspólną budynku, nie mógł już przeprowadzać żadnych zmian, ani modyfikacji, bez zgody sąsiadów. Ponieważ informacja o tym, że balkon jest częścią wspólną budynku, nie znajdowała się nigdzie w ofercie sprzedaży lokali w tej kamienicy, pan G. pozwał do sądu miasto Kraków, żądając zapłaty blisko 100 tys. zł tytułem obniżenia ceny. Swoje żądanie motywował faktem podejmowania czynności prawnej pod wpływem błędu.

Sądy orzekały różnie – początkowo powództwo zostało uwzględnione, ale apelacja miasta spowodowała jego oddalenie. Z kolei to orzeczenie uchylił SN nakazując ponowne rozpatrzenie sprawy.

Uzasadniając wyrok SN wskazał, że w sprawie mamy do czynienia z błędem co do treści czynności prawnych, wskazanym w art. 84 § 1 ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm., dalej: KC). Zgodnie z tym przepisem w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. W tym wypadku będzie to błąd co do przynależności balkonu jako części składowej lokalu zakupionego przez powoda . Istotna była tu informacja zawarta w ofercie, która zawierała istotne elementy przyszłej umowy – przedmiot sprzedaży. Przedmiot ten był opisany błędnie, a przez to błąd był prawnie doniosły – uznał SN .

Jednak na przeszkodzie zasądzeniu ewentualnego zwrotu części ceny lokalu może stanąć upływ czasu – zgodnie z art. 88 § 2 KC uprawnienie do uchylenia się od skutków czynności prawnej podjętej pod wpływem błędu wygasa z upływem roku od jego wykrycia. Kwestią sporną może być to, czy powód złożył stosowne oświadczenie przed upływem tego rocznego terminu i to ma zbadać sąd apelacyjny.