Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – uchwała 7 sędziów NSA z 26.2.2018 r.

Zasadniczo organy podatkowe nie mogą ściągać zobowiązań podatkowych po pięciu latach, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.; dalej: OrdPU). Nie dotyczy to sytuacji, w której został zastosowany środek egzekucyjny przerywający bieg terminu przedawnienia. Jednym z nich jest wszczęcie egzekucji. Bieg przedawnienia przerywa każdy środek egzekucyjny (np. zajęcie rachunku bankowego), o którym podatnik został zawiadomiony (art. 70 § 4 OrdPU).

Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Oznacza to, że zobowiązanie przedawni się najwcześniej za kolejnych 5 lat, jeśli organ podatkowy zastosuje kolejny środek egzekucyjny, to bieg terminu przedawnienia znów zostanie przerwany.

Z uchwały NSA z 26.2.2018 r. wynika, że uchylenie ostatecznej decyzji wymiarowej powoduje powrót do stanu sprzed zastosowania środka egzekucyjnego. Tym samym NSA rozstrzygnął wątpliwości dotyczące tego, co dzieje się w sytuacji, gdy ostateczna decyzja podatkowa, na podstawie której wszczęto egzekucję (to przerywało bieg przedawnienia) zostanie następnie uchylona.

W ocenie NSA w takiej sytuacji można uznać, że nie doszło do przerwania biegu przedawnienia i że zobowiązanie przedawniało się w normalnym trybie 5 lat. Uchylenie samej decyzji (podobnie jak uchylenie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności) niweczy niekorzystne dla podatników skutki zastosowania środka egzekucyjnego. Pobranie nienależnego podatku nie może powodować przerwania biegu terminu przedawnienia. W przeciwnym razie, zdaniem sądu, dochodziłoby do nieuzasadnionego różnicowania podatników ze względu na ich sytuację materialną. Osoby, od których podatek został już wyegzekwowany (koniec egzekucji), znalazłyby się w sytuacji gorszej od tych, które nie miały wystarczających środków na pokrycie należności.

Poza tym, naruszenie prawa przez organy państwa nie może dawać im korzyści w postaci dłuższego terminu na określenie podatku. Decyzja organu w sprawie określenia należności podatkowej w tej sytuacji musi zostać wydana przed przedawnieniem zobowiązania oraz musi stać się prawomocna przed tym przedawnieniem.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności