Bieg terminu i zajęcie stanowiska przez organ wobec pandemii koronawirusa

Jeżeli organ nie zażądał zajęcia stanowiska, w określonym powyżej trybie, pozostaje do rozważenia kwestia wystąpienia z takim żądaniem lub wystąpienie pisemne, czy opinia będzie lub została wydana. Brak w ocenie autora postaw do zarządzenia biegu terminu do wniesienia odwołania, skoro zostaje on zawieszony z mocy samej ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 568; dalej: KoronawirusU).

Zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 KoronawirusU, w okresie, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłodzonego z powodu wirusa COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się o rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Zgodnie z przepisem art. 127a ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia takiego oświadczenia organowi wydającemu decyzję, staje się ona ostateczna i prawomocna.

Można spróbować takiego rozwiązania. Należy jednak wskazać, że wobec zawieszenia biegu terminu do wniesienia odwołania, na mocy przepisów KoronawirusU, część przedstawicieli doktryny opowiada się przeciwko możliwości zastosowania takiej konstrukcji w stosunku do terminów na wniesienie odwołań od decyzji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności