Biała lista podatników – gdy wykaz nie zawiera danych lub dane są błędne

W przypadku gdy w Wykazie brak jest danych podatnika, który podlega weryfikacji i wobec którego zobowiązani dokonać jesteśmy płatności na rachunek wskazany w Wykazie, należy wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Dodatkowo należy zweryfikować, czy nie jest on zwolniony podmiotowo (art. 113 ust. 1 VATU) lub przedmiotowo.

Podatnicy, którzy w trakcie weryfikacji własnych danych stwierdzą, że są one niekompletne lub błędne, są zobowiązani złożyć wniosek do KAS o usunięcie lub sprostowanie danych innych niż dane osobowe niezgodnych ze stanem rzeczywistym wraz z uzasadnieniem. Nieprawidłowe dane mogą zostać sprostowane z urzędu. W przypadku gdy wniosek złożony przez podatnika nie zostanie uwzględniony, Szef KAS wydaje w tym zakresie decyzję.

Niezgłoszone lub brakujące dane powinny zostać zaktualizowane za pośrednictwem formularzy:

1) NIP-8 – spółki wpisane w KRS,

2) NIP-2 – spółki cywilne,

3) NIP-7 – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, która nie podlega rejestracji w CEIDG.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, aktualizują dane przez wysłanie wniosku za pośrednictwem CEIDG.

Zgłoszenia aktualizacyjne przetwarzane są przez właściwe organy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich wpływu. Rachunki bankowe w Wykazie są widoczne następnego dnia po aktualizacji danych podatnika w bazach danych KAS.

Podatnicy mają również możliwość zgłaszania wszystkich zapytań, w tym dokonywać wyjaśnień, za pośrednictwem adresu e-mail: WykazPodatnikow@mf.gov.pl.

Tabela 2. Wybrane orzecznictwo w zakresie funkcjonowania tzw. białej listy

 Zakres interpretacji 

Orzeczenie 

Zapłata w drodze kompensaty

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 21.11.2019 r. (0111-KDIB1-2.4010.380.2019.1.MS, Legalis)

Uregulowanie zobowiązania (…) nie będzie skutkowało wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów faktur regulowanych w drodze kompensaty, w przypadku transakcji o wartości powyżej 15 000 zł

Zapłata na rachunek bankowy kontrahenta zagranicznego

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 7.11.2019 r. (0111-KDIB2-3.4010.271.2019.2.AZE, Legalis)

W przypadku gdy dostawa towarów lub świadczenie usług zostaną dokonane przez dostawcę towarów lub usługodawcę niezarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny nie znajdzie zastosowania przepis art. 15d ust. 1 pkt 2 PDOPrU, w konsekwencji dokonana płatność przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 VATU, będzie mogła stanowić koszty uzyskania przychodów

Obowiązek zgłoszenia rachunku kredytowego

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30.9.2014 r. (ILPP1/443-553/14-2/JSK, Legalis)

Rachunek kredytowy jest tylko kontem ewidencyjnym, które służy wyłącznie do ewidencjonowania wykorzystania i spłaty kredytu. Ponadto omawiany rachunek nie został wymieniony w treści art. 49 ust. 1 PrBank, w konsekwencji powyższego Wnioskodawca nie ma obowiązku informowania organów podatkowych o fakcie posiadania rachunku kredytowego

Zapłata na rachunek wirtualny – konsekwencje

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 24.9.2019 r. (0111-KDIB2-3.4010.216.2019.2.AD, Legalis)

Wpłata na rachunek wirtualny stanowić będzie jednocześnie wpłatę na rachunek rozliczeniowy, który znajduje się w dniu zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b VATU

Obowiązek posiadania dowodów dokonywania weryfikacji

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 7.10.2019 r. (0111- KDIB1-1.4010.330.2019.1.MF, Legalis)

Wnioskodawca powinien mieć w swoich dokumentach dowody potwierdzające to, że wpłata na rachunek wirtualny jest w istocie wpłatą na rachunek znajdujący się w wykazie podmiotów
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności