Bezrobotni oraz absolwenci instytucji społecznych otrzymają środki na spółdzielnię socjalną

W ŚrSpółSocjR określono dwie grupy zagadnień - po pierwsze, szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę z Funduszu Pracy:

1) bezrobotnemu,

2) absolwentowi centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z 13.6.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1828); dalej: ZatrSocjU,

3) absolwentowi klubu integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1b ZatrSocjU,

4) poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy zarobkowej opiekunowi osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej;

Po drugie, w ŚrSpółSocjR ustalono formy zabezpieczenia zwrotu środków Funduszu Pracy przyznanych jednorazowo na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej - w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

Wspomniane wyżej osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną lub przystąpić do niej mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej wniosek o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej , w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

Ważne
Wnioski o przyznanie środków, tj. ich zakres oraz rodzaj dołączanych dokumentów, określają przepisy § 3-4 ŚrSpółSocjR, a zasady uwzględniania wniosków - § 5 ŚrSpółSocjR.

Przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej jest dokonywane na podstawie umowy, która powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna do wykonania czynności określonych w § 6 ust. 2 ŚrSpółSocjR.

Rozliczenia otrzymanych i wydatkowych środków dokonuje się na zasadach określonych w § 7 ŚrSpółSocjR.

Formą zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna otrzymanych jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej może być:

1) poręczenie,

2) weksel z poręczeniem wekslowym (aval),

3) gwarancja bankowa,

4) zastaw na prawach lub rzeczach,

5) blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

6) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Natomiast w przypadku poręczenia zwrotu otrzymanych z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej przez osobę fizyczną poręczyciel przedkłada staroście oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu, oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych, z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Poręczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w tym oświadczeniu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności