W myśl rządowego projektu zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw świadczeniobiorcy, którzy ukończyli 75 lat uzyskają uprawnienia do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wymienionych w wykazie ogłaszanym obwieszczeniem przez ministra zdrowia. Pierwszy wykaz minister zdrowia ma ustalić nie później niż do 1.9.2016 r. Produkty wymienione w tym wykazie objęte będą refundacją. Lista leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla tej grupy pacjentów będzie stopniowo rozszerzana.

Ważne
Starszym osobom bezpłatne leki i wyroby medyczne będą mogli przepisywać na receptę lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla seniorów określi, w drodze rozporządzenia, minister zdrowia.

Zgodnie z założeniami omawiana nowelizacja ma wejść w życie jeszcze w 2016 r. Obecnie zajmie się nią Sejm.