Ulga podatkowa dla młodych do 26. roku życia została wprowadzona do ustawy podatkowej jej nowelizacją z 4.7.2019 r. Obowiązuje od sierpnia 2019 r.

W pierwotnym kształcie od 2019 r. zwolnieniem objęte były przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. W ramach nowelizacji przepisów podatkowych w styczniu 2021 r. został rozszerzony katalog przychodów, które w ramach ulgi dla młodych podlegają̨ zwolnieniu o przychody osiągane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej (o której mowa w przepisach ustawy z 17.7.2009 r. o praktykach absolwenckich) oraz stażu uczniowskiego (o którym mowa w art. 121a ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe). Obecnie, katalog przychodów obejmuje również zasiłki macierzyńskie, o których mowa w ustawie z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zwolnienie to ograniczone jest limitem kwotowym wynoszącym 85 528 zł.

Ważne

Ministerstwo wskazuje, że po przekroczeniu limitu zwolnienia 85 528 zł, przychody podatnika, który nie przekroczył 26. roku życia, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. To oznacza, że będzie miała zastosowanie obecna kwota wolna wynosząca 30 tys. zł, a wysokość́ progu podatkowego, po przekroczeniu, którego ma zastosowanie 32% stawka podatku została podniesiona do 120 tys. zł. Poniżej tej kwoty dochody podatnika podlegają̨ opodatkowaniu 12% stawką podatku, co wynika z nowelizacji przepisów podatkowych od lipca 2022 r., ale z zastosowaniem do wynagrodzenia za cały 2022 r.

Podatnik, który rozlicza się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, korzystający z ulgi dla młodych, który przekroczy limit przychodów 85 528 zł, będzie w stosunku do owej nadwyżki korzystał z kwoty wolnej określonej w ustawie PIT w wysokości 30 tys. zł. W związku z tym konieczność zapłacenia PIT 12% a później 32% nastąpi dopiero po wykorzystaniu ulgi podatkowej (85 528 zł) i kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł), która to zsumowana kwota wynosi 115 528 zł. Ponadto limit zwolnienia w ramach ulgi dla młodych jest tożsamy z wprowadzonymi od 1.1.2022 r. pozostałymi tzw. zerowymi PIT, tj. ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ oraz ulgą dla pracujących seniorów.

Obecnie nie trwają żadne prace mające na celu zmianę opisanych limitów. To oznacza, że najprawdopodobniej w 2023 r. nie czekają nas zmiany w tym zakresie, natomiast nie można wykluczyć, że ewentualne zapowiedzi zmian pojawią się w perspektywie 2024 r.