W 2016 r. spółka z o.o. złożyła do prezydenta Sopotu wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w lokalu gastronomicznym.

Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewidują, że do takiego wniosku należy dołączyć m.in. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaż.

Spółka przedstawiła trójstronną umowę przeniesienia praw i obowiązków, zawartą między spółką z o.o., spółką cywilną – poprzednimi najemcami – i spółdzielnią – właścicielem lokalu. Dostarczyła również umowę najmu lokalu użytkowego zawartą w 2014 r. między spółdzielnią i spółką.

Prezydent Sopotu wydał trzy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ważne od 10 października 2016 r. do 31 października 2020 r. Już jednak w marcu 2017 r. spółdzielnia zawiadomiła Urząd Miasta o wypowiedzeniu spółce umowy najmu. Po dalszych trzech miesiącach wpłynęła informacja, że umowa została skutecznie wypowiedziana i rozwiązana 30 czerwca 2017 r. Mimo to, i pomimo złożenia przez spółdzielnię pozwu do sądu o eksmisję, spółka nie wydała lokalu.

Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi utrata tytułu prawnego do lokalu, w którym odbywa się sprzedaż napojów alkoholowych, powoduje cofnięcie zezwolenia. Dlatego w marcu 2018 r. prezydent miasta cofnął wszystkie trzy zezwolenia.

Spółka zwróciła się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, przekonując, że nie było do tego podstaw. Umowa najmu jest nadal ważna, gdyż nie została skutecznie wypowiedziana.

Kolegium uznało jednak za bezsprzeczne rozwiązanie umowy najmu, co obligowało organy administracji do cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie zmienia tego fakt, że spółka nie opuściła lokalu. Ustawową przesłanką cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów jest utrata tytułu prawnego do lokalu, a nie faktyczna możliwość posiadania tego lokalu.

Spółka zaskarżyła decyzję Kolegium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Jej zdaniem nie doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy najmu, gdyż pisemne oświadczenie w tej sprawie zostało odebrane przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji spółki. A skoro nie zostało doręczone spółce, nie zostało też skutecznie złożone. A w konsekwencji nie doszło do wypowiedzenia i utraty tytułu prawnego do lokalu.

Nic jednak nie wskórała. W ocenie WSA podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy miało ustalenie, czy w dacie cofnięcia zezwoleń spółka wciąż posiadała tytuł prawny do lokalu. Ponieważ uznał, że go nie miała, oddalił skargę. Zdaniem WSA skuteczne złożenie oświadczenia woli może nastąpić także w sytuacji, gdy co prawda adresat nie zna jego treści, ale doszło ono do niego w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać. Organy prawidłowo więc przyjęły, że spółdzielnia skutecznie wypowiedziała spółce umowę najmu i w dacie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż alkoholu nie posiadała ona tytułu prawnego do lokalu. Nie mogła więc nadal sprzedawać napojów alkoholowych w tym lokalu.

Wyrok jest jednak nieprawomocny, więc spółka może złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. A nieostateczne decyzje administracyjne nie podlegają wykonaniu.

—Danuta Frey

sygnatura akt: III SA/Gd 322/18