W tym tygodniu w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu wprowadzającego zmiany w zasadach ustanawiania hipoteki przymusowej. Senat proponuje znowelizowanie kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawę o księgach wieczystych i hipotece. Projekt jest ściśle związany z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r. Trybunał orzekł wtedy, że przepis przewidujący automatyczne wygaśnięcie hipoteki przymusowej po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, jest zakresowo niekonstytucyjny. Chodziło o art. 754[1] kodeksu postępowania cywilnego. Zdaniem TK przepis ten nadmiernie ogranicza prawa majątkowe wierzyciela. Jednocześnie TK orzekł, że straci on ważność dopiero po upływie 18 miesięcy od publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw, czyli 30 czerwca 2018 r.

Senacka komisja proponuje więc, by miesięczny termin wydłużyć o kolejny miesiąc, co oznacza, że wierzyciel miałby dwa miesiące. Dopiero po tym czasie dochodziłoby do wygaśnięcia hipoteki. Okres dwumiesięczny ma być liczony od dnia uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie wierzyciela.

etap legislacyjny: pierwsze czytanie w Sejmie