Będzie prostsza i bezpłatna metoda wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich

Uproszczony sposób wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich będzie możliwy od 1.12.2017 r. Od tego dnia wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy z 21.4.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (dalej ustawa zmieniająca), czekająca na podpis prezydenta.

Osoby upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich

Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu, albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą, albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (dalej zaświadczenie lub zwolnienie lekarskie) lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera. Dokonuje tego po złożeniu przez nich w formie pisemnej lub elektronicznej (na elektroniczną skrzynkę podawczą organu rentowego) oświadczenia z zobowiązaniem do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów. Dotychczas art. 54 ust. 1 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372 ze zm. - dalej: ZasiłkiU) przewidywał dwie metody podpisywania elektronicznego oświadczenia. Pierwsza to użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, druga - podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Dzięki nowelizacji tego przepisu, dokonanego ustawą zmieniającą, będzie to także możliwe z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

Dopuszczalne formy elektroniczne

Ustawa zmieniająca zmodyfikowała także art. 55 ust. 1, art. 55a ust. 7 i 9 oraz art. 58 ust. 1, 1a (nowy) i ust. 2 ZasiłkiU. W efekcie elektroniczne zaświadczenia lekarskie (według wzoru ustalonego przez ZUS, udostępnionym za pośrednictwem jego systemu teleinformatycznego) będą uwierzytelniane przez osoby je wystawiające z wykorzystaniem:

  • kwalifikowanego certyfikatu, lub
  • profilu zaufanego ePUAP, albo
  • sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

O ile pierwszy tryb wiąże się z kosztami (na które narzeka środowisko lekarskie), drugi - z czasem i skomplikowaniem (co również nie spotyka się z przychylnością wystawiających e-zwolnienia), o tyle trzeci (nowy) będzie prosty i dostępny bezpłatnie.

Inne e-dokumenty

Wszystkie trzy techniki uwierzytelniania będą mogły być stosowane przy wystawianiu zaświadczeń stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (przebudowany art. 59 ust. 9 ZasiłkiU). To samo obejmie wnioski w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku, jeśli będą składane w postaci elektronicznej (nowy art. 61b ZasiłkiU).

Ważne daty

Ustawa zmieniająca w art. 2 pozwala stosować obok e-zwolnień tradycyjne zaświadczenia lekarskie do 30.6.2018 r. Przesuwa także obowiązek zastąpienia tradycyjnych zwolnień e-zwolnieniami na 1.7.2018 r. Te regulacje wejdą w życie już w 14 dni od ogłoszenia ustawy zmieniającej. Pozostałe przedstawione reguły zaczną obowiązywać 1.12.2017 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności