Ustawa wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym środki z budżetu państwa na wyprzedzające finasowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, zgodnie z klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, będą mogły otrzymywać nie tylko – jak dotychczas – jednostki sektora finansów publicznych, realizujące operacje w ramach pomocy technicznej, ale również państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, realizujące operacje w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”.

Ustawa z 25.5.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1237) nowelizuje art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z 27.5.2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1130 ze zm.), przyznaje państwowym i samorządowym jednostkom budżetowym uprawnienie do wyprzedzającego finansowania operacji w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ważne
Wprowadzone zmiany pozwolą na planowanie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego i budżecie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydatków budżetowych na wyprzedzające finansowanie kosztów realizacji operacji w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, a przez to umożliwić właściwą realizację tych operacji przez szkoły rolnicze.