Listę zawodów deficytowych przewiduje projekt z 27.4.2018 r. nowelizujący rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29.1. 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 97 ze zm.).

20 grup zawodowych

Projekt poszerza krąg osób, którym wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez tzw. testu rynku pracy dla cudzoziemców, którzy mają odpowiednie kwalifikacje i będą wykonywać pracę w zawodzie określonym w wykazie stanowiącym załącznik do tego projektu (patrz tabela). W załączniku znalazło się 20 grup zawodowych, określonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7.8.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 227) na poziomie grup elementarnych. W sumie obejmuje więc 197 zawodów.

Bez informacji od starosty

Pracodawca wnioskujący o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, który ma pracować w jednym z tych zawodów nie będzie musiał załączać informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy (tzw. test rynku pracy). Dzięki temu proces uzyskiwania dokumentu skróci się o 14 lub 21 dni w zależności od istniejącej opcji zorganizowania rekrutacji lub jej braku. Tyle właśnie czasu ma starosta na wydanie testu, gdy jest on wymagany. Pracodawca będzie musiał wykazać, że cudzoziemiec ma odpowiednie kwalifikacje w danym zawodzie.

Ułatwienia od lipca

Projekt zakłada wejście w życie jego przepisów od 1.7.2018 r. Stanowi także, że proponowane ułatwienia mają być stosowane w sprawach wszczętych i niezakończonych do tego dnia.

Ważne
Zwolnienie z obowiązku przedstawiania testu rynku pracy ma objąć także zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydawane w trybie regulacji o cudzoziemcach.

Proponowany wykaz grup zawodowych zwolnionych z przedstawiania testu rynku pracy

Nr z klasyfikacji zawodów i specjalności

Grupa elementarna zawodów

2141

inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

2151

inżynierowie elektrycy

2212

lekarze specjaliści ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty

2221

pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

2511

analitycy systemów komputerowych

2512

specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

2513

projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

2514

programiści aplikacji

2521

projektanci i administratorzy baz danych

3113

technicy elektrycy

3114

technicy elektronicy i pokrewni

7112

murarze i pokrewni

7114

betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

7121

dekarze

7212

spawacze i pokrewni

7222

ślusarze i pokrewni

7411

elektrycy budowlani i pokrewni

8332

kierowcy samochodów ciężarowych

8342

operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

8343

maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo transportowych i pokrewni