Będą zmiany w prawie w związku z ustawą o pomocy dla kobiet „Za życiem”

Wejście w życie ustawy z 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860), której celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, spowodowało potrzebę wprowadzenia zmian przepisów również w innych ustawach:

1) ustawie z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.; dalej: PomSpołU),

2) ustawie z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.; dalej: PromZatrU) oraz

3) ustawie z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.; dalej: WspRodzU).

1. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

W projekcie zmian do PomSpołU przewidziano możliwość utworzenia w gminach centrów usług, które mają odpowiadać za realizację usług w gminie, zarówno własnych, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej. Ponadto gminy będą mogły tworzyć w ramach struktury organizacyjnej ośrodka pomocy społecznej zespoły realizujące poszczególne działania z zakresu pomocy społecznej, tj.:

1) zespół realizujący zadania w zakresie usług pomocy społecznej,

2) zespół realizujący zadania w zakresie pracy socjalnej i integracji oraz

3) zespół realizujący oba powyżej wskazane zakresy zadań.

W przypadku utworzenia centrum usług rada gminy określi w drodze uchwały zakres usług realizowany przez centrum usług.

Centrum usług będzie można połączyć z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt przewiduje podział mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób przebywających pod opieką specjalistów na dwa typy:

1) mieszkanie chronione treningowe,

2) mieszkanie chronione wspomagane.

Celem mieszkania chronionego treningowego jest przygotowanie osoby tam przebywającej do jej usamodzielnienia umożliwiającego samodzielne funkcjonowanie w środowisku.

Mieszkanie chronione wspomagane przeznaczone będzie dla osoby niepełnosprawnej lub osoby w podeszłym wieku, a jego celem będzie usamodzielnienie osób tam przebywających na poziomie ich możliwości.

Do mieszkań chronionych nie będzie można kierować osób wymagających całodobowej pomocy i usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Ważne
Ośrodki pomocy społecznej i organizacje pożytku publicznego będą miały czas do 1.1.2019 r. na wdrożenie zmian związanych z funkcjonowaniem nowych typów mieszkań chronionych.

2. Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Projekt zmian w PromZatrU przewiduje:

1) stworzenie preferencyjnych warunków dla zakładania przez opiekunów osób niepełnosprawnych działalności gospodarczej oraz zachęcanie innych bezrobotnych do zakładania działalności polegającej na prowadzeniu żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania,

2) wsparcie bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im skorzystania z subsydiowanego zatrudnienia czy podjęcie pracy w formie telepracy,

3) wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą uzyskać statusu bezrobotnego przez zapewnienie im bezpośredniego dostępu do usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy,

4) zapewnienie pomocy w sprawowaniu opieki w domu w ramach prac społecznie użytecznych.

3. Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W WspRodzU dopuszczono realizację zadań gminy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną przez ośrodek pomocy społecznej. W przypadku utworzenia w gminie centrum usług projekt wprowadza przepis, zgodnie z którym te zadania będzie mogło realizować centrum usług.

Większość przepisów omawianego projektu zmian w ustawach w związku z realizacją programu „Za życiem” ma wejść w życie 1.7.2017 r.

Projekt trafi teraz pod obrady rządu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności