Rządowy projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu uproszczenie sprawozdawczości w zakresie prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, czyli karty DILO oraz uelastycznienie jej wystawiania.

Minister zdrowia ma opracować mierniki oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego. Szpitale będą mogły wykorzystywać ww. mierniki do obliczania corocznie wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego na podstawie danych z raportów statystycznych. Będą je następnie przekazywać do NFZ za poprzedni rok kalendarzowy, nie później niż do końca drugiego kwartału.

Projekt ustawy zakłada wyłączenie szpitali udzielających świadczeń opieki zdrowotnej prowadzących odrębne listy oczekujących na udzielenie świadczenia z obowiązku przekazywania danych charakteryzujących listy onkologiczne, tj. danych: dotyczących każdej osoby oczekującej według stanu na ostatni dzień miesiąca (imię i nazwisko oraz numer PESEL, w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość świadczeniobiorcy, liczby oczekujących i średniego czasu oczekiwania oraz innych danych dotyczących list, jak również o pierwszym wolnym terminie, w którym możliwe jest udzielenie świadczenia.

Ważne
Rezygnacja z obowiązku przekazywania danych charakteryzujących onkologiczne listy oczekujących ma zmniejszyć obowiązków sprawozdawczych szpitali.

Zrezygnowano z przekazywania i publikowania informacji o pierwszym wolnym terminie. W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty DILO dla pacjenta istotne jest bowiem zapewnienie diagnostyki na poszczególnych etapach i rozpoczęcie leczenia w określonym, gwarantowanym czasie.

Projekt ustawy zakłada również rezygnację ze wskaźnika rozpoznawania nowotworów – po przekroczeniu minimalnej jego wartości lekarz podstawowej opieki zdrowotnej tracił możliwość wydawania karty DILO do czasu ukończenia szkolenia z zakresu wczesnego rozpoznawania nowotworów.

Zmianie ulegnie zakres informacji zawartych w karcie DILO. Oprócz numeru Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego projekt przewiduje rezygnację z zamieszczenia w karcie DILO danych dotyczących objawów oraz danych dotyczących badań diagnostycznych, ponieważ ich wyniki dołączane są do karty DILO.

Wprowadzony będzie przepis, w myśl którego szpital realizujący leczenie onkologiczne na podstawie karty DILO wyznaczy koordynatora leczenia onkologicznego, do którego zadań należy udzielanie świadczeniobiorcy informacji o organizacji procesu leczenia oraz koordynacja tego procesu, w tym zapewnienie współpracy między podmiotami w ramach kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą przez zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach procesu leczenia.