1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 651/2014 z 14.6.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym. W związku z tym w celu zapewnienia ciągłości pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym lub zamierzającym zatrudniać osoby niepełnosprawne konieczne jest dostosowanie przepisów ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Proponowane zmiany

Obecnie pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne (dotyczy to osób bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez urząd pracy albo pozostających w zatrudnieniu u tego pracodawcy, jeżeli ich niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia), może uzyskać pomoc w formie dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem tych osób. Przepis art. 34 Rozporządzenia Komisji 651/2014 dopuszcza pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych i nie zawęża jednocześnie kręgu osób niepełnosprawnych, w związku z zatrudnieniem których pracodawca może otrzymać pomoc.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ma na celu poszerzenie kręgu osób niepełnosprawnych, w związku z zatrudnieniem których pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot kosztów m.in. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy. Zgodnie z proponowanymi w projekcie nowelizacji zmianami, zwrot wskazanych wyżej kosztów ma dotyczyć osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu zarejestrowanych w urzędzie pracy bez konieczności skierowania tych osób do pracy przez ten urząd. Ponadto po wejściu w życie zmian, zwrot ma dotyczyć wszystkich osób niepełnosprawnych pozostających w zatrudnieniu, a nie jak dotychczas do pracowników zatrudnionych u pracodawcy, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia.

Obecnie obowiązujące przepisy

W myśl obecnie obowiązujących przepisów ustawy o rehabilitacji (…) warunkiem uzyskania pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych jest m.in. wykazanie w związku z zatrudnieniem nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Rozporządzenie Komisji mówi jedynie o warunku w postaci wykazania wzrostu netto ogółem. Projekt nowelizacji przewiduje zmianę przepisów ustawy w takim zakresie, w jakim będzie ona uzależniała otrzymanie miesięcznego dofinansowania na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego od wzrostu zatrudnienia ogółem.

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o rehabilitacji umożliwiają pracodawcy zwrot jedynie kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Chodzi tu o czynności ułatwiające komunikowanie się w otoczeniem, a także czynności niemożliwe lub trudne do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy. Rozporządzenie Komisji nr 651/2014 przewiduje dodatkowo możliwość uzyskania pomocy na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych ze szkoleniem personelu w zakresie wspierania pracowników niepełnosprawnych. Projekt nowelizacji przewiduje poszerzenie zakresu stosowania ustawy o możliwość otrzymania przez pracodawcę zwrotu kosztów szkolenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu komunikowanie się w otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez tego pracownika na stanowisku pracy.

Wysokość rekompensaty w myśl nowych przepisów

W myśl Rozporządzenia Komisji nr 651/2014 intensywność pomocy na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych nie może przekroczyć 100% kwalifikowanych. W myśl proponowanych zmian zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnymi w pracy obejmie 100% kosztów poniesionych na ten cel, jednak wysokość zwrotu nie będzie mogła być wyższa niż 40% przeciętnego wynagrodzenia.

Aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej możliwość ubiegania się o zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu. Taką możliwość przewiduje Rozporządzenie Komisji Nr 651/2014. Projekt nowelizacji umożliwia pracodawcy, który prowadzi zakład pracy chronionej refundację z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów budowy i modernizacji obiektów i pomieszczeń zakładu.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, ze na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedna osobę. Rozporządzenie Komisji 651/2014 wskazuje, że maksymalny pułap pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych wynosi 70%. Z uwagi na to projekt nowelizacji obniża intensywność pomocy z 80% na 70% tych kosztów.

Ze względu na zapewnienie ciągłości pomocy publicznej, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji 651/2014 omawiana nowelizacja ma wejść w życie nie później niż 31 grudnia 2014 r. Obecnie projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych trafi na posiedzenie rządu, a następnie do prac w Sejmie.

Źródło: www.mpips.gov.pl