W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1412 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27.7.2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (dalej: rozporządzenie).

W BDOT10k oraz w BDOO gromadzi się informacje obejmujące:

1) lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;

2) charakterystykę obiektów topograficznych przez określenie ich wybranych atrybutów.

W BDOT10k informacje gromadzi się w podziale na następujące kategorie obiektów:

 • sieć wodna;
 • sieć komunikacyjna;
 • sieć uzbrojenia terenu;
 • pokrycie terenu;
 • budynki, budowle i urządzenia;
 • kompleksy użytkowania terenu;
 • jednostki podziału terytorialnego;
 • tereny chronione;
 • obiekty inne;
 • rzeźba terenu.

Natomiast w BDOO gromadzi się zgeneralizowane informacje z bazy BDOT10k o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250.000 i mniejszych.

Ważne

Zakres informacji gromadzonych w BDOT10k oraz w BDOO określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, natomiast specyfikację pojęciowego modelu BDOT10k oraz BDOO określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Bazę BDOT10k aktualizuje się w wyniku realizacji prac geodezyjnych lub działań własnych organów odpowiedzialnych za ich prowadzenie na podstawie danych i informacji określonych w § 6 rozporządzenia, natomiast bazę BDOO aktualizuje się automatycznie na podstawie danych bazy BDOT10k.

Ważne

Standardy techniczne tworzenia:

 • BDOT10k oraz jej aktualizacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 • BDOO oraz jej aktualizacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Informacje zawarte w BDOT10k oraz BDOO udostępnia się w postaci elektronicznej na zasadach określonych w § 10 rozporządzenia.

Jeżeli chodzi o mapy topograficzne i mapy ogólnogeograficzne tworzy się w postaci cyfrowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych. Mapy takie tworzy się w procesie generalizacji i redakcji kartograficznej odpowiednio na podstawie:

 • danych bazy BDOT10k;
 • danych bazy BDOO;
 • innych danych istotnych dla przedstawienia treści mapy w odpowiedniej skali.
Ważne

Standardy techniczne tworzenia cyfrowych map topograficznych i map ogólnogeograficznych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17.11.2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2011 r. poz. 1642 ze zm.), które utraciło moc z dniem 31.7.2021 r. zgodnie z art. 19 ustawy z 16.4.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 782).

Z przepisów przejściowych wynika zaś, że BDOT10k i BDOO utworzone i prowadzone:

 • na podstawie dotychczasowych przepisów stają się odpowiednio BDOT10k i BDOO w rozumieniu przepisów rozporządzenia;
 • przed 5.8.2021 r. zostaną dostosowane do przepisów rozporządzenia nie później niż do 31.12.2023 r. (do prac związanych z aktualizacją bazy BDOT10k dopuszcza się stosowanie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia dostosowania baz).