W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2377 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.12.2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Rozporządzenie określa:

 • adres strony internetowej rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach [t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.; dalej: OdpadyU]) – strona umożliwia dostęp do indywidualnego konta w BDO;
 • zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników wymienionych w art. 83 ust. 1 OdpadyU.

Adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO to:

www.bdo.mos.gov.pl

Zgodnie z art. 83 ust. 1 OdpadyU, dostęp do BDO posiadają:

 • ministrowie: właściwy środowiska (administrator, jeżeli nie jest nim minister środowiska), gospodarki, rolnictwa, transportu, zdrowia, a także żeglugi śródlądowej;
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska;
 • Prezes GUS i dyrektorzy urzędów statystycznych;
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • Główny Geodeta Kraju;
 • marszałek województwa, wojewoda, starosta, a także wójt, burmistrz lub prezydent miasta;
 • organy: Inspekcji Ochrony Środowiska, a także Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników określa załącznik do rozporządzenia.

Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia utworzenia BDO.