Resort Zdrowia pracuje nad projektami rozporządzeń w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Projekty przekazano do uzgodnień zewnętrznych jeszcze w grudniu ubiegłego roku. W połowie stycznia 2014 r. Naczelna Rada Lekarska zaprezentowała swoje stanowiska w sprawie (stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 10.1.2014 r. nr 1/14/P-VI dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie badań lekarskich oraz 2/14/P-VI dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie badań psychologicznych).

Dotychczasowe przepisy wymuszają nową regulację do 20 lipca 2014 r. Tyle bowiem czasu zostawił resortowi ustawodawca w przepisach przejściowych ustawy z 5.1.2011 r. o kierujących pojazdami. Art. 137 tej ustawy przewiduje, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80d ust. 7, art. 88 ust. 7, art. 94 ust. 4, art. 100 ust. 2, art. 115, art. 115l, art. 123, art. 125 oraz art. 127 ust. 4 ustawy z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień określonych w niniejszej ustawie (czyli ustawie o kierujących pojazdami), nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Badania lekarskie

Stanowisko Rady w sprawie badań lekarskich zostało uwzględnione w toku prac legislacyjnych, mimo odmiennej opinii Krajowego Konsultanta w dziedzinie Medycyny Pracy. „Kością niezgody” pomiędzy NRL a Konsultantem Krajowym jest obowiązek powiadamiania przez lekarzy organu wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych pacjenta, u którego stwierdzono przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii, albo przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki. Obowiązek ten wynika z dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7.1.2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i jest oceniany przez samorząd lekarski jako naruszający tajemnicę lekarską (art. 40 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 13 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

W porównaniu do dotychczasowej regulacji projekt zakłada m.in.:

  • możliwość odmowy wykonania badania przez lekarza w sytuacji, gdy badany poinformuje go o złym stanie zdrowia, złym samopoczuciu, albo stan osoby badanej wskazuje, że może znajdować się w stanie po użyciu alkoholu albo może być pod wpływem środka odurzającego lub działającego podobnie do alkoholu (lekarz wyznacza nowy termin w okresie nieprzekraczającym 14 dni od badania),
  • rezygnację z obowiązku kierowania osoby posiadającej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, kierującej pojazdem w ramach obowiązków służbowych, na badania w celu wykonania konsultacji okulistycznej oraz przeprowadzania badania oceniającego widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia,
  • szkolenia dla lekarzy ubiegających się o dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia badań, według ramowego programu obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne w łącznym wymiarze co najmniej 60 godzin,
  • zmianę maksymalnych stawek opłat za badania lekarskie osób ubiegających się o prawo jazdy.

Badania psychologiczne

Projekt rozporządzenia wzbudził zastrzeżenia samorządu w zakresie dokumentacji związanej z orzeczeniem. Jednakże prace nad projektem nie są jeszcze zamknięte.

W porównaniu do dotychczasowej regulacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 1.42005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami projekt wprowadza m.in.:

  • szczegółowy opis sposobu przeprowadzania badania psychologicznego,
  • 14-dniowy termin dla psychologa do wyznaczenia nowego terminu kolejnego badania psychologicznego, w przypadku gdy osoba badana poinformuje go o złym stanie zdrowia lub o złym samopoczuciu albo stan osoby badanej wskazuje, że może znajdować się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  • standardy dla pomieszczeń pracowni psychologicznej,
  • stawki opłat za badanie w zakresie psychologii transportu.

Źródło:

Stanowiska NRL

http://www.nil.org.pl/aktualnosci/stanowiska-prezydium-nrl-z-dnia-10-stycznia-2014-r.

Korespondencja NRL i Krajowego Konsultanta w dziedzinie Medycyny Pracy

http://www.nil.org.pl/aktualnosci/badania-lekarskie-kierowcow-korespondencja-prezesa-nrl-i-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-medycyny-pracy