Autorzy prognozy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Autorem prognozy o oddziaływaniu na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a w przypadku zespołu autorów - kierującym tym zespołem powinna być osoba, która:

1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w obszarze:

a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,

b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,

c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,

d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub

2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

Artykuł 74a ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.; dalej: ŚrodInfU) wchodzi w życie 1.1.2017 r. Ustawodawca przewidział wprowadzenie obowiązku składania przez osoby sporządzające prognozę o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

a) karty informacyjnej przedsięwzięcia,

b) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz

c) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

- podpisów wraz z podaniem imienia i nazwiska.

Dodatkowo w przypadku sporządzania:

a) raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

b) raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,

c) prognoz o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- wprowadzony został obowiązek składania oświadczeń o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ŚrodInfU, czyli wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego lub wykształcenia.

Wprowadzone rozwiązanie stanowi odpowiedź na spotykaną w praktyce niską jakość dokumentacji przygotowywanej w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Należy też zauważyć, że zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13.12.2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (t.j. Dz.Urz. UE 2012 L Nr 26, s. 1; dalej: dyrektywa 2011/92/UE), aby zagwarantować kompletność i jakość raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wykonawca ma zapewnić, aby raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko był przygotowany przez posiadających odpowiednie kompetencje ekspertów. Mając na względzie wymagania dyrektywy 2011/92/UE w tym zakresie, w dodanym do ŚrodInfU przepisie art. 74a przewidziano - jako samodzielną podstawę do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - ukończenie studiów pierwszego albo drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych (według podziału wskazanego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8.8.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych) wskazanych w ust. 2 pkt 1 tego rozporządzenia. Drugą samodzielną podstawą do sporządzenia tych dokumentów jest spełnienie wymogu 5-letniego doświadczenia w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów lub 5 prognoz i jednocześnie ukończenie studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - przy czym nie wskazano kierunków związanych z kształceniem w danym obszarze, tak jak w przepisie art. 74a ust. 2 pkt 1, gdyż uznaje się, że 5-letnie doświadczenie lub doświadczenie w opracowaniu 5 raportów lub prognoz wraz ze spełnieniem ogólnego kryterium edukacji powinno zapewnić odpowiednio wysoką jakość dokumentacji sporządzanej przez osoby spełniające te kryteria.

W komentowanym przepisie zawarto również ust. 3, zgodnie z którym oświadczenia składane przez osoby, o których mowa w art. 74a ust. 1 ŚrodInfU, powinny być składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. W przypadku niewprowadzenia takiej regulacji konieczne byłoby wprowadzenie obowiązku udokumentowania wykształcenia lub doświadczenia zawodowego, co wydłużyłoby czas trwania wszystkich postępowań, w których sporządza się przedmiotowe dokumenty.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności