Automaty z słodyczami w szkole tylko do 31.8.2015 r.

Zgodnie z nowododanym art. 52c ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w jednostkach systemu oświaty, a takim w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie żywności są:
1) przedszkola,
2) inne formy wychowania przedszkolnego,
3) szkoły z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
4) placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 OświatU (tj. w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym szkolnych schroniskach młodzieżowych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania) mogą być wyłącznie sprzedawane środki spożywcze objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych podmiotach określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Produkty, które nie znajdą się na liście objęte będą zakazem sprzedaży. Zakaz dotyczy wszelkiego rodzaju sklepików, jak również sprzedaży za pośrednictwem automatów znajdujących się na terenie tych jednostek, co również zostało bezpośrednio wyrażone w uzasadnieniu ustawy.

Zmiana w art. 103 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wprowadza również zakaz wymienionych powyżej placówkach reklamy i promocji polegającej na zachęcaniu do nabywania środków spożywczych nie objętych grupami środków spożywczych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

Nowe kompetencje dyrektora placówki

Stosownie do art. 52c ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego albo dyrektor szkoły lub dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 OświatU może ustalić, w porozumieniu z radą rodziców, szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub podawania do spożycia w ramach żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 52c ust. 6 przedmiotowej ustawy. Tym w szkołach będzie można wprowadzić jeszcze bardziej restrykcyjną listę produktów dozwolonych, niż ta wynikająca z rozporządzenia MZ.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności