Zgodnie z nowododanym art. 52c ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w jednostkach systemu oświaty, a takim w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie żywności są:
1) przedszkola,
2) inne formy wychowania przedszkolnego,
3) szkoły z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
4) placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 OświatU (tj. w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym szkolnych schroniskach młodzieżowych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania) mogą być wyłącznie sprzedawane środki spożywcze objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych podmiotach określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Produkty, które nie znajdą się na liście objęte będą zakazem sprzedaży. Zakaz dotyczy wszelkiego rodzaju sklepików, jak również sprzedaży za pośrednictwem automatów znajdujących się na terenie tych jednostek, co również zostało bezpośrednio wyrażone w uzasadnieniu ustawy.

Zmiana w art. 103 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wprowadza również zakaz wymienionych powyżej placówkach reklamy i promocji polegającej na zachęcaniu do nabywania środków spożywczych nie objętych grupami środków spożywczych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

Nowe kompetencje dyrektora placówki

Stosownie do art. 52c ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego albo dyrektor szkoły lub dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 OświatU może ustalić, w porozumieniu z radą rodziców, szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub podawania do spożycia w ramach żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 52c ust. 6 przedmiotowej ustawy. Tym w szkołach będzie można wprowadzić jeszcze bardziej restrykcyjną listę produktów dozwolonych, niż ta wynikająca z rozporządzenia MZ.