Autokontrola: czy skład może być ten sam?

Przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym toczyło się postępowanie, w którym zostało wydanych kilka postanowień. Na pewnym etapie, na orzeczenie SKO wydane w październiku strona wniosła o:

  • stwierdzenie jego nieważności oraz ponadto,
  • stwierdzenie nie wejścia orzeczenia do obrotu prawnego.

Organ w grudniu, powołując się na art. 54 § 3 PosAdmU, czyli w trybie autokontroli uwzględnił skargę i stwierdził, że jego październikowe orzeczenie nie weszło do obrotu prawnego. Jednak na to grudniowe postanowienie strona złożyła skargę, wnosząc o stwierdzenie nieważności. Czemu zdecydowała się na taki krok? W uzasadnieniu wskazała, że postanowieniu wydanemu w październiku zarzuciła nie tylko to, że nie weszło ono do obrotu prawnego, ale głównie to, że zostało wydane w okolicznościach uzasadniających uznanie postanowienia za nieważne, w niewłaściwej formie. Dlatego, zdaniem strony to orzeczenie nie spełniało wymogów uwzględnienia skargi w całości, a w trybie kontroli nie można tego zrobić w inny sposób, dlatego orzeczenie organu nie znajduje oparcia w żadnym przepisie prawa.

Ponadto, zdaniem Strony orzeczenie w trybie art. art. 54 § 3 PostAdmU musi zostać wydane w innym składzie niż orzeczenie podlegające autokontroli organu. Strona wskazała też, że organ mimo deklaracji o uwzględnieniu skargi, nie uchylił zaskarżonego postanowienia i nie wydał nowego, do czego był zobligowany treścią zdania drugiego powołanego przepisu. Strona zaskarżyła też skład orzekający SKO - zdaniem strony orzeczenie w trybie autokontroli musi być wydane przez organ kolegialny w innym składzie orzekającym niż to zaskarżone.

W wydanym orzeczeniu WSA przypomniał, że w trybie autokontroli organ może skorygować zaskarżone działanie wyłącznie tak, jak tego oczekuje strona, a więc rozstrzygnięcie powinno uwzględniać skargę w całości. Jeśli nie, to powinien pozostawić skargę do rozpoznania sądowi administracyjnemu.

Sąd nie zgodził się jednak z tym, że skład SKO w trybie autokontroli był nieprawidłowy. Wprawdzie, jak przypomniał WSA, są orzeczenia NSA, które stoją na stanowisku, że organ kolegialny powinien rozpatrywać skargę w trybie autokontroli w zmienionym składzie, ale WSA nie podzielił tego stanowiska. Według WSA istotą autokontroli pozostaje skontrolowanie przez skład orzekający wydanego przez siebie orzeczenia (naprawienie błędów i wydanie orzeczenia prawidłowego). "Mając powyższe na uwadze w ocenie składu orzekającego w niniejszej sprawie, postanowienie wydane w trybie autokontroli przez organ kolegialny może zostać wydane przez ten sam skład osobowy".
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności