Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 798 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 25.4.2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania.

Jak wynika z art. 66 ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.; dalej: ZużSprzElektU), organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania mają obowiązek przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego. Audyt taki przeprowadza się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy. Audyt kończy się podpisaniem przez audytora sprawozdania z przeprowadzonego audytu.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 67 ZużSprzElektU:

 • audyt przeprowadza akredytowany weryfikator środowiskowy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25.11.2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.Urz. UE L 342 z 22.12.2009 r., s. 1);
 • weryfikator środowiskowy wykonuje działalność na podstawie dokumentu akredytacyjnego w zakresie audytu, wydanego przez krajową jednostkę akredytującą wyznaczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9.7.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218 z 13.8.2008 r., s. 30);
 • audytora wybiera organizacja odzysku albo prowadzący zakład przetwarzania, natomiast koszty przeprowadzenia audytu obciążają te właśnie podmioty.

Audyt organizacji odzysku przeprowadza się w jej siedzibie, a zakładu przetwarzania - zakładzie przetwarzania oraz w miejscu, w którym prowadzący zakład przetwarzania przechowuje dokumentację, a w przypadku gdy przedsiębiorca posiada więcej niż jeden zakład przetwarzania, audyt przeprowadza się w każdym z zakładów.

Audytor przekazuje organizacji lub prowadzącemu zakład przetwarzania informację o zamiarze dokonania audytu w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia audytu.

Zakres audytu organizacji odzysku i zakładu przetwarzania określają przepisy § 5 i 7 rozporządzenia, a sposobem przeprowadzenia audytu jest sprawdzenie dokumentacji oraz ocena spełniania wymogów (patrz: § 6 i 8 rozporządzenia).

Audytor opracowuje projekt sprawozdania, w którym informuje o ustaleniach przeprowadzonego audytu i który przekazuje organizacji odzysku albo prowadzącemu zakład przetwarzania. Organizacja albo prowadzący zakład w ciągu 14 dni od dnia otrzymania projektu sprawozdania może zgłosić na piśmie dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia dotyczące jego treści. Audytor po otrzymaniu od organizacji albo prowadzącego zakład przetwarzania dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń dotyczących projektu sprawozdania dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje w tym zakresie dodatkowe czynności sprawdzające. W przypadku stwierdzenia przez audytora zasadności całości lub części zgłoszonych przez audytowanego dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń projekt sprawozdania ulega w tym zakresie zmianie lub uzupełnieniu. Dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia włącza się do dokumentacji audytu. Po rozpatrzeniu przez audytora dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń projekt sprawozdania staje się sprawozdaniem z przeprowadzonego audytu.

Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu powinno zawierać:

 • stronę tytułową;
 • datę sporządzenia sprawozdania;
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby audytowanego podmiotu, a w przypadku zakładu przetwarzania również adres miejsca wykonywania działalności podlegającej audytowi;
 • NIP audytowanego podmiotu;
 • indywidualny numer rejestrowy audytowanego podmiotu;
 • nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt oraz numer akredytacji tego podmiotu;
 • imię i nazwisko audytora uczestniczącego w audycie;
 • termin przeprowadzenia audytu;
 • rok kalendarzowy objęty audytem;
 • cel audytu;
 • zakres przedmiotowy audytu, w tym wykaz dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor;
 • podjęte działania i zastosowane techniki audytu;
 • ustalenie stanu faktycznego, w tym wskazanie stwierdzonych uchybień;
 • podpis audytora sporządzającego sprawozdanie oraz podpis prawomocnego przedstawiciela weryfikatora.



 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności