Rozporządzenie określa sposób asystowania przez funkcjonariuszy wymienionych formacji przy wykonywaniu przez komornika sądowego czynności egzekucyjnych. Z jego treści wynika, że obowiązkiem Policji, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa jest asystowanie komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w przypadku wykonywania tych czynności w obrębie budynków zajmowanych przez te formacje. Asysta ta polega na zapewnieniu komornikowi bezpieczeństwa osobistego oraz dostępu do miejsca wykonywania tych czynności i porządku w tym miejscu, a także innym uczestnikom postępowania, mając w szczególności na względzie poszanowanie godności osób biorących udział w tych czynnościach.

Asysta Służby Ochrony Państwa oraz właściwej miejscowo jednostki Policji lub Straży Granicznej następuje na podstawie pisemnego zawiadomienia komornika oraz sporządzonego przez niego odpisu tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja. Zawiadomienie to doręczane jest formacji zajmującej budynek, w obrębie którego ma być dokonana czynność egzekucyjna. W pilnych przypadkach , w szczególności gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, asystowanie przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony państwa może nastąpić także na ustne zawiadomienie przez komornika. Wówczas właściwa służba – nie wstrzymując udzielenia asysty – żąda okazania tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja, oraz nadesłania po zakończeniu czynności egzekucyjnych jego odpisu sporządzonego przez komornika, a także potwierdzenia zawiadomienia na piśmie.

Asystujący funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej lub Służby Ochrony państwa ma obowiązek wyjaśnić, czy komornik jest faktycznie uprawniony do prowadzenia egzekucji. W tym celu może on zażądać okazania właściwego do0kumentu, a zwłaszcza legitymacji służbowej.

Z przebiegu wykonanej asysty funkcjonariusz powinien sporządzić notatkę urzędową, zawierającą określenie terminu, miejsca i rodzaju prowadzonej egzekucji, imienia i nazwiska osoby przeciwko której egzekucja była skierowana, imienia i nazwiska komornika, a także opis czynności wykonywanych w ramach asysty. Notatkę tą funkcjonariusz przekazuje swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

Koszty poniesione przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa z tytułu udzielonej asysty rozliczane są według stawki zryczałtowanej w wysokości 1,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego urzędu Statystycznego. Rachunek określający koszty przesyłany jest właściwemu komornikowi, który obowiązany jest uiścić wymienioną w nim kwotę w terminie 30 dni od dnia otrzymania rachunku, przekazując ją na rachunek bankowy odpowiedniej jednostki organizacyjnej Policji, Straży Granicznej lub Służby Ochrony Państwa.

Rozporządzenie obowiązuje od 22.3.2019 r.