Niniejsza nowelizacja ma na celu:

  • zagwarantowanie równego traktowania wykonawców,
  • zapewnienie uczciwej konkurencji oraz
  • ochronę zamawiającego przed zaciąganiem zobowiązań pieniężnych ponad planowane potrzeby.

W związku ze zmianą, przepis art. 91 ust. 3a ZamPublU otrzymuje brzmienie:

3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

W przepisie art. 93 ZamPublU po ust. 1b dodano natomiast ust. 1 c, który otrzymuje brzmienie:

1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Źródło: UZP