Analiza wyników kontroli NIK z zakresu planowania przestrzennego

Problemem, zdaniem resortu budownictwa, ma być niedostateczna jakość planów miejscowych. Jako przykład podano uchwalanie przez gminy planów niezgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi, np. umożliwiających zabudowę opartą na bezodpływowych zbiornikach na nieczystości (szamb) na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, czy umożliwiających zabudowę bez zachowania zapewniającej odpowiednie nasłonecznienie odległości między budynkami.

Efektem tego są więc przepisy prawa miejscowego wprowadzające w błąd inwestorów co do możliwości realizacji ich zamierzeń , a także wymuszające konieczność występowania o zgodę na odstępstwo od przepisów technicznych. Urbaniści, zdaniem resortu, powinni więc legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami. Usprawnieniu planowania i zwiększeniu bezpieczeństwa inwestowania ma posłużyć także projektowany rejestr urbanistyczno-budowlany. Podkreślono też, że trwają dalsze prace nad projektem kodeksu i pakietu przepisów wprowadzających i przejściowych, a ich zakończenie jest planowane na połowę 2017 r.

Co warto podkreślić, NIK sformułowała również wnioski mające na celu wskazanie kierunków zmian istniejącego prawa, dotyczące w szczególności :

1) traktowania przestrzeni i jej walorów jako dobra wspólnego, przy wyważeniu interesu publicznego i prywatnego;

2) nadania studium mocy wiążącej przy inwestowaniu na terenach nieobjętych planami miejscowymi;

3) rozszerzenia wymogu sporządzania planów miejscowych dla terenów o istotnych walorach, np. przyrodniczych;

4) uregulowania kwestii terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy;

5) wprowadzenia przejrzystych zasad udziału podmiotów prywatnych w kosztach dokumentacji planistycznej;

6) zapewnienia spójności dokumentów planistycznych;

7) skutecznego informowania lokalnych społeczności, zapewniającego zwiększenie udziału interesariuszy w procesie planowania przestrzennego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności